Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Prehľad aktuálnej právnej úpravy zavádzania DRG systému na Slovensku

Dátum: Rubrika: Právo

V súčasnosti prebieha na Slovensku zavádzanie DRG systému (klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín) ako úhradového mechanizmu ústavnej zdravotnej starostlivosti. DRG systém je vo svete považovaný za najviac spravodlivý a transparentný systém financovania nemocníc, ktorý zohľadňuje reálne náklady na každú hospitalizáciu pacienta a umožňuje merať a vyhodnocovať činnosť nemocníc. Od roku 2011 je postupne prijímaná legislatíva, ktorá na Slovensku vytvorila základný právny rámec pre zavedenie tohto systému.

Začatie implementácie DRG systému

Projekt zavedenia DRG systému sa stal súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014. Vláda v júli 2011 schválila Koncepciu zabezpečenia a zavedenia DRG systému ako dominantného úhradového mechanizmu pre zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Pri úhrade ústavnej zdravotnej starostlivosti sa u nás v súčasnosti používa platba za hospitalizačný prípad, ktorá nerozlišuje medicínsko-ekonomickú náročnosť hospitalizačného prípadu, diagnosticko-liečebný proces, nezohľadňuje hlavnú diagnózu a vedľajšie diagnózy, ani ďalšie parametre hospitalizačného prípadu s dopadom na náročnosť medicínskeho manažmentu. DRG systém umožňuje zatriediť jednotlivé prípady hospitalizácie podľa diagnóz a diagnosticko-liečebných procedúr (výkonov) do skupín súvisiacich diagnóz, ktoré majú podobné klinické charakteristiky a podobnú ekonomickú náročnosť. Pri tomto mechanizme je za každý pobyt v nemocnici uhrádzaná paušálna úhrada za prípad príslušnej diagnostickej skupiny na základe určitých kritérií. [1]

Zavedenie DRG systému na Slovensku bolo zverené do pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“). Na základe novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) sa ÚDZS stal od 1. apríla 2011 tzv. Centrom pre klasifikačný systém. Úlohou Centra pre klasifikačný systém v oblasti zavádzania, prevádzky a ďalšieho rozvoja DRG systému je najmä zber a spracovanie dát od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vypočítavanie základných údajov na nastavenie parametrov DRG systému, spracovávanie podkladov pre zoznam diagnosticko-terapeutických skupín, vyhodnocovanie nastavenia parametrov z ekonomického, klinického a štatistického hľadiska, zabezpečovanie správy a vývoja referenčnej databázy a programového vybavenia, ako aj distribúcia aktualizovaných verzií programového vybavenia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam, ktorí sú užívateľmi DRG systému.

Na Slovensku sa začal implementovať DRG systém, ktorý je vyvíjaný na princípoch nemeckého DRG systému. V decembri 2011 uzavrel ÚDZS so spoločnosťou InEK Zmluvu o spolupráci pri zavádzaní systému DRG v Slovenskej republike. Na základe tejto zmluvy sa spoločnosť InEK, ktorá je inštitútom DRG v Nemeckej spolkovej republike, zaviazala poskytovať ÚDZS podporu pri zavádzaní slovenského DRG systému a jeho ďalšom vývoji. [2]

Zber údajov pre potreby DRG systému

Zákon o zdravotných poisťovniach vymedzil okruh poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí budú financovaní v rámci DRG systému na Slovensku. Ide o poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice a ktorí majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Týmto poskytovateľom boli zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“) uložené povinnosti oznamovania medicínskych a ekonomických údajov potrebných na vývoj DRG systému.

Poskytovatelia musia zasielať Centru pre klasifikačný systém údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb a podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, pričom údaje musia byť pre potreby DRG systému kódované podľa pravidiel kódovania chorôb a zdravotných výkonov. Údaje sa zasielajú v elektronickej forme vždy do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok. Poskytovatelia majú zároveň povinnosť zasielať Centru pre klasifikačný systém každoročne do 30. apríla ekonomické údaje o nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť za prechádzajúci kalendárny rok. Tieto oznamovacie povinnosti sa vzťahujú len na údaje o zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia a netýkajú sa zdravotnej starostlivosti poskytnutej v špecializačných odboroch psychiatria a detská psychiatria, keďže zdravotná starostlivosť v týcht

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály