Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Prevencia poranení ostrými predmetmi v zdravotníctve – ochrana zdravia zamestnancov pri práci s biologickými faktormi (II.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V tejto druhej časti článku sa budeme venovať oblasti, ktorá sa bude týkať očkovania proti prenosným ochoreniam u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz v zdravotníctve.

Jedným z účinných preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyvolaných biologickými faktormi je očkovanie. Prenosné ochorenie je choroba vyvolaná biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu u ľudí. Problematiku očkovania proti prenosným ochoreniam upravuje vykonávací predpis zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), ktorým je vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v z. n. p.

Očkovanie proti prenosným ochoreniam zahŕňa

 • povinné očkovanie osôb, ktoré
  • dosiahli určený vek,
  • sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
  • sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
 • odporúčané očkovanie osôb, ktoré
  • sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
  • sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,
 • očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,
 • očkovanie osôb na vlastnú žiadosť,
 • povinné mimoriadne očkovanie.

V súvislosti s povinným a odporúčaným očkovaním osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz je zamestnávateľ povinný zabezpečiť očkovanie zamestnancov, ktorí sú, alebo môžu byť exponovaní pri práci biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni. Táto povinnosť je upravená v § 15 ods. 4 a v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

Zamestnanci sú povinní podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam povinnému očkovaniu. Táto po­vinnosť je pre fyzické osoby upravená v § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 3

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály