Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Prevencia poranení ostrými predmetmi v zdravotníctve – ochrana zdravia zamestnancov pri práci s biologickými faktormi

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Prevencia poranení ostrými predmetmi v zdravotníctve – ochrana zdravia zamestnancov pri práci s biologickými faktormi

V niektorých povolaniach sú zamestnanci vo zvýšenej miere vystavení pôsobeniu biologických faktorov, ktorými sú baktérie, vírusy, huby a parazity, následkom čoho môžu u nich vzniknúť infekčné a parazitárne ochorenia. Zamestnanec môže ochorieť po kontakte s chorým človekom, zvieraťom alebo kontaminovaným materiálom. Stále sa rozširuje spektrum biologických faktorov, s ktorými prichádzajú do kontaktu rôzne profesijné skupiny zamestnancov a to najmä vzhľadom na nárast pohybu osôb a tovarov medzi krajinami, ale aj kontinentmi.

Zároveň sa zvyšuje aj používanie biotechnológií na priemyselné účely. Biologickým faktorom sú najčastejšie exponovaní zamestnanci pri práci v zdravotníctve, a to najmä pri ošetrovaní a vyšetrovaní pacientov, pri manipulácii s infekčným biologickým materiálom, ale aj pri práci v klinických, diagnostických a mikrobiologických laboratóriách.

Zdravotné riziko z expozície biologickým faktorom je pri práci v ozbrojených zboroch, v Policajnom zbore SR a v Hasičskom a záchrannom zbore SR. Exponovaní biologickým faktorom sú zamestnanci pri práci v zariadeniach sociálnych služieb a pri iných špecifických činnostiach v sociálnej oblasti, napr. pri práci so závislými osobami, ďalej pri práci v podnikoch na likvidáciu odpadov, v kafilériách a v čistiarňach odpadových vôd, pri pracovných činnostiach v poľnohospodárstve a pri pracovných činnostiach, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami a výrobkami živočíšneho pôvodu. Bez ohľadu na profesiu, môžu byť exponovaní biologickým faktorom aj zamestnanci pracujúci v tropických a subtropických oblastiach.

Zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov exponovaných pri práci biologickým faktorom je povinnosťou všetkých zamestnávateľov, v legislatíve Slovenskej republiky je rámcovo upravená v § 42 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), ktorý obsahuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia, alebo znížia expozíciu zamestnancov biologickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Poznámka: Špecifické postavenie majú zamestnanci v zdravotníctve, u ktorých je nutné sa osobitne zaoberať aj prevenciou poranení ostrými predmetmi, ktorými sú najmä injekčné ihly, kanyly, infúzne sety, skalpely a ďalšie zdravotnícke nástroje a ktoré sú jedným z dôvodov významnej expozície zamestnancov biologickým faktorom. V európskych štátoch ročne viac, ako tretina zdravotníckych pracovníkov udáva poranenie ostrými predmetmi a v zdravotníctve je zaznamenaných viac ako 1,2 mil. poranení injekčnou ihlou.

Osobitne sa touto problematikou zaoberali už v priebehu roku 2009 európski sociálni partneri, ktorými sú Európske združenie zamestnávateľov v nemocničnom a zdravotníckom sektore (HOSPEEM), čo je európska sektorová organizácia zastupujúca zamestnávateľov a Európska federácia odborových organizácií verejnej správy (EPSU), čo je európska odborová organizácia. Výsledkom ich rokovaní bolo spoločné podpísanie Rámcovej dohody o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore zo dňa 17. júla 2009.

Následne bola 10. mája 2010 prijatá smernica Rady 2010/32/EÚ, ktorou sa vykonáva Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a zdravotníckom sektore (ďalej len „smernica“). Povinnosťou Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie bolo prevziať túto smernicu do legislatívy SR najneskôr do mája 2013. Túto povinnosť si Slovenská republika splnila tým, že bolo pripravené nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci (ďalej len „nariadenie vlády“), ktoré nadobudlo účinnosť 15. apríla 2013.

Tým sa aj v Slovenskej republike naplnil základný cieľ smernice, ktorým je vytvorenie čo najbezpečnejšieho pracovného prostredia predchádzaním poraneniam zamestnancov, ktoré sú spôsobované ostrými predmetmi v zdravotníctve vrátane injekčných ihiel a účinnou ochranou zamestnancov vystavených riziku poranení a infekcií spôsobených ostrými predmetmi.

V prípade použitia ostrého predmetu na zdravotnícky úkon môže dôjsť pri poranení zdravotníckeho pracovníka ku priamemu kontaktu s krvou pacienta, ktorá je, alebo môže byť kontaminovaná vírusmi, baktériami alebo inými biologickými faktormi. Z možných súvisiacich nákaz pri poranení ostrými zdravotníckymi predmetmi závažné riziko predstavuje najmä nákaza vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), vírusom hepatitídy typu B a vírusom hepatitídy typu C.

Medzi osoby ohrozené poranením ostrým kontaminovaným predmetom v zdravotníctve patria okrem zdravotníckych pracovníkov aj študenti, stážisti a pomocní pracovníci, ako sú upratovači a odstraňovači odpadu a ďalší subdodávatelia niektorých prác v zdravotníctve.

Zámerom tejto rámcovej dohody a smernice bolo preto rozšíriť pokrytie preventívnymi a ochrannými opatreniami na všetkých pracovníkov zo všetkých aspektov prevencie poranení ostrými predmetmi a súvisiacich infekcií v zdravotníctve.

V nariadení vlády je prevzatá aj smernica Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci. V súlade s touto smernicou nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci a požiadavky na predchádzanie týmto rizikám. Vzťahuje sa na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú, alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom, či už to je vedomé, resp. zamýšľané používanie alebo nevedomé vystavovanie biologickým faktorom, súvisiace s konkrétnou činnosťou (napr. vyšetrovanie pacientov).

Nariad

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály