Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

ROZHODNUTIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA O POVOLENÍ PODNIKANIA

Dátum: Rubrika: Právo

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ “) sú podľa § 6 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Pokiaľ chce napríklad akýkoľvek podnikateľský subjekt začať vykonávať živnosť alebo podnikať, tak je potrebné mať rozhodnutie RÚVZ , ktoré z hľadiska svojej pôsobnosti zhodnotí spôsobilosť danej prevádzky na výkon podnikania. Rozhodnutie RÚVZ pritom musí spĺňať formálne a aj obsahové náležitosti, ktoré budú predmetom tohto článku. Uvedené náležitosti sú pritom nevyhnutné pre právnu relevanciu, a teda aj právoplatnosť a vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia.

Podanie žiadosti subjektom
PRÍKLAD 1:
Podnikateľ má záujem o výkon administratívnych prác a na tento účel nadobudol administratívne priestory, v ktorých chce svoje podnikanie vykonávať. Príslušný RÚVZ ale nepožiadal o uvedenie týchto administratívnych priestorov do prevádzky v danom prípade. Konal podnikateľ v súlade s platným právom?
______________________________
UPOZORNENIE:
S účinnosťou od 21. júla 2020 platí novela zákona č. 355/2007 Z.z., ktorá ustanovila rozsah priestorov alebo prevádzok, v prí­pade ktorých subjekt nemusí predkladať príslušnému RÚVZ návrh na uvedenie priestorov do prevádzky v danom prípade. Ide o tieto priestory alebo prevádzky:
-
priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z., pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
-
ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby [ide o zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov], a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
-
telovýchovno - športové zaria­denia,
-
zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
-
prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
-
administratívne priestory,
-
priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.
______________________________
Uvedený právny výpočet prevádzok a priestorov v zákone č. 355/2007 Z.z. je taxatívny, čo znamená, že je striktne daný a nemožno ho ani zužovať a ani rozširovať. Taktiež ide o kogentnú právnu úpravu, od ktorej sa nemožno odchýliť v žiadnom prípade.
Preto možno uviesť, že podnikateľ v tomto prípade konal v súlade s platným právom.
PRÍKLAD 2:
Podnikateľ, ktorý nemá právnu povinnosť podať príslušnému RÚVZ žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky tak neurobil v danom prípade. Vzhľadom na to, že nemal túto právnu povinnosť, pokračoval v podnikaní po predošlom majiteľovi, keďže sa podmienky v prevádzkovaní nezmenili, teda ostali pôvodné. Konal podnikateľ v súlade s platným právom?
Podľa ust. § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z.z. platí, že fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. (ide o návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva:
a)
oznámiť písomne
-
obchodné meno, právnu for­mu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
-
miesto prevádzky,
-
názov prevádzky,
-
špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
-
dátum začatia činnosti v pries­to­roch prevádzky,
b)
predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje zákon č. 355/2007 Z.z. v danom prípade.
Preto možno uviesť, že podnikateľ v tomto prípade nekonal v súlade s platným právom.
PRÍKLAD 3:
Podnikateľ, ktorý chce využívať priestory na prevádzku vypracoval a predložil RÚVZ aj prevádzkový poriadok. Pritom išlo o prevádzku, ktorú neprebral od predošlého majiteľa. Ktoré subjekty musia vypracovať prevádzkový poriadok podľa právnej úpravy?
V § 2 ods. 1 písm. zc) zákona č. 355/2007 Z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály