Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uložení sankcie

Dátum: Rubrika: Právo

Uloženie sankcie predstavuje krajný prostriedok zjednania nápravy, ktorého cieľom je zjednanie nápravy a prinútenie subjektu, napríklad podnikateľa, aby prestal s protiprávnym konaním v danom prípade. Uložiť sankciu podnikateľovi môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) výlučne rozhodnutím. Rozhodnutie RÚVZ o uložení pokuty musí obsahovať jednotlivé obsahové súčasti, predovšetkým výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať opravný prostriedok. Taktiež musí obsahovať informáciu o tom, či je preskúmateľné súdom. Uvedenie jednotlivých obsahových súčastí rozhodnutia RÚVZ o uložení pokuty bude predmetom tohto článku.

Obsah rozhodnutia RÚVZ o uložení pokuty
Rozhodnutie o uložení pokuty (ďalej len "rozhodnutie") za porušenie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") musí obsahovať určité obsahové súčasti, a to obligatórne.
Úvodná časť rozhodnutia
V úvodnej časti rozhodnutia je potrebné uviesť tieto súčasti:
-
hlavička rozhodnutia, ktorá pozostáva z označenia RÚVZ a jeho adresy sídla,
-
miesto vydania rozhodnutia, ktoré je zvyčajne súladné so sídlom RÚVZ,
-
dátum vydania rozhodnutia a číslo rozhodnutia alebo konania,
-
uvedenie právnych predpisov, na základe ktorých sa rozhodnutie vydáva, pričom ide o tieto právne ustanovenia: § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 1 a ods. 3 písm. l) a príloha č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. - ide o ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z., ktoré zakladajú vecnú a miestnu príslušnosť RÚVZ na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov, na ukladanie pokút v súvislosti s § 56 až § 58 zákona č. 355/2007 Z.z. (v prílohe č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. sú vymenované jednotlivé RÚVZ s právnou subjektivitou),
-
označenie procesnej veci, o ktorú ide, pričom ide o procesnú vec účastníka konania, ktorého je potrebné v úvode rozhodnutia RÚVZ presne označiť. Pokiaľ ide o fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, tak je potrebné uviesť jej obchodné meno presne podľa živnostenského registra, pokiaľ ide o právnickú osobu, tak sa musí presne uviesť jej obchodné meno z obchodného registra. Taktiež je potrebné presne uviesť IČO účastníka konania,
-
ďalej je potrebné uviesť § 57 zákona č. 355/2007 Z.z., na základe ktorého RÚVZ ukladá pokuty za iné správne delikty a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"),
-
pokiaľ ide o pokutu za zistené porušenie zákona č. 355/2007 Z.z., ktoré bolo zistené napríklad pri výkone štátneho zdravotného dozoru, tak je potrebné v úvodnej časti rozhodnutia uviesť deň, kedy sa štátny zdravotný dozor v prevádzke podnikateľa vykonal a číslo zápisnice, a kedy bola vyhotovená. Uvedená zápisnica je podstatným procesným úkonom vyhotoveným odborným zamestnancom RÚVZ zachytávajúca priebeh štátneho zdravotného dozoru v prevádzke za účasti vlastníka, prevádzkara alebo inej zodpovednej osoby, ktorá zápisnicu taktiež podpíše. Uvedená zápisnica je súčasťou spisového materiálu.
______________________________
UPOZORNENIE:
Aj napriek tomu, že vecne sa v konaní o uložení pokuty rozhoduje na základe zákona č. 355/2007 Z.z., pretože sa ukladá pokuta za správne delikty podľa § 57 tohto zákona, taktiež platí, že orgány verejného zdravotníctva (teda aj príslušné RÚVZ) v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní (týmto je správny poriadok), ak tento zákon neustanovuje inak. To platí aj pre nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z., ak § 59b zákona č. 355/2007 Z.z. neustanovuje inak. Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. platí, že správny poriadok sa nevzťahuje na:
-
schvaľovanie národných referenčných centier podľa § 8 ods. 2,
-
vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 a § 16,
-
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30e až § 30g,
-
uznanie choroby z povolania podľa § 31a a § 31c,
-
ukladanie opatrení podľa § 55.
___
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály