Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Spracúvanie osobných údajov zdravotnými poisťovňami

Dátum: Rubrika: Právo

Zdravotné poisťovne pri výkone svojej činnosti spracúvajú osobné údaje miliónov ľudí. Systematicky spracúvajú osobné údaje týkajúce sa zdravia poistencov ako osobitne chránenú kategóriu osobných údajov. Vo väčšom rozsahu systematicky spracúva osobné údaje týkajúce sa zdravia zrejme už len Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľ Národného zdravotníckeho informačného systému a Národných zdravotných registrov. Zdravotné poisťovne tiež spracúvajú napríklad osobné údaje poistencov o zaplatenom poistnom, resp. vymeriavacích základoch na poistné na zdravotné poistenie. Aj tieto údaje môžu dotknuté osoby právom považovať za citlivé (hoci nie sú považované za osobitnú kategóriu osobných údajov), pretože z nich možno nepriamo odvodiť ich majetkové pomery.

Prípadné ohrozenie integrity, dostupnosti alebo dôvernosti osobných údajov dotknutých osôb spracúvaných v informačných systémoch zdravotných poisťovní preto môže pre dotknuté osoby, najmä poistencov, predstavovať vážnu a ťažko napraviteľnú ujmu. Úspešný útok na informačné systémy zdravotných poisťovní tiež môže ohroziť alebo spomaliť poskytovanie zdravotnej starostlivosti jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých interné informačné systémy sú s informačnými systémami zdravotných poisťovní prepojené.

V tomto príspevku sa v súvislosti s novou právnou úpravou účinnou od 25. mája 2018 zameriame na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb zdravotnými poisťovňami.

Dotknuté osoby, právny základ a účel spracúvania

Zdravotné poisťovne spracúvajú osobné údaje predovšetkým nasledujúcich fyzických osôb:

 • poistenci a ich zákonní zástupcovia,
 • dieťa poistenca do veku šiestich rokov, o ktoré sa poistenec celodenne stará, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo blízka osoba, ktorá je staršia ako 80 rokov, ktorú poistenec opatruje a manžel alebo manželka, ktorí vykonávajú štátnu službu v cudzine alebo ktorí podľa pracovnej zmluvy vykonávajú prácu vo verejnom záujme v zahraničí (ďalej len „blízke osoby“) podľa § 23 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“),
 • vlastní zamestnanci poisťovne a členovia jej štatutárnych orgánov,
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, resp. všeobecný lekár poistenca a zdravotnícki pracovníci,
 • platitelia poistného.

Podstatnú časť osobných údajov budú zdravotné poisťovne spracúvať na základe nasledujúcich ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) (Ú. v. EÚ L 119, 4. mája 2016)]:

 • čl. 6 ods. 1 písm. e), pretože spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • čl. 6 ods. 1 písm. c), pretože spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a
 • čl. 6 ods. 1 písm. b), pretože spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, konkrétne zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatváranej medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale napríklad aj pracovných zmlúv so zamestnancami zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poisťovne sú síce akciové spoločnosti, a ako také nie sú štátnymi orgánmi, pri výkone svojej činnosti však rozhodujú o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb (napr. pri vydávaní výkazu nedoplatkov alebo pri vydávaní súhlasu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti). V týchto prípadoch je zdravotným poisťovaniam zverený výkon verejnej moci.

Vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré upravujú činnosť zdravotných poisťovní a spracúvanie osobných údajov pri tejto činnosti sú predovšetkým zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), zákon o zdravotnom poistení, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) a zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úhrade zdravotnej starostlivosti zo zdravotného poistenia“).

Medzi zákonné povinnosti, pri ktorých budú zdravotné poisťovne nevyhnutne spracúvať osobné údaje patrí najmä:

 • vykonávanie činnosti tak, aby sa zabezpečila poistencom dostupnosť zdravotnej starostlivosti (§ 15 ods. 1 zákona o zdravotných poisťovniach),
 • vykonávanie kontrolnej činnosti (§ 9 zákona o zdravotných poisťovniach),
 • vedenie účtov poistencov [§ 15 ods. 1 písm. h) a § 16 ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach],
 • vedenie a uchovávanie dokumentácie [§ 15 ods. 1 písm. i) a § 16 zákona o zdravotných poisťovniach],
 • oznamovanie a poskytovanie údajov ministerstvu zdravotníctva napr. o spotrebe kategorizovaných liekov, o nákladoch na zdravotnú starostlivosť [§ 15 ods. 1 písm. p) zákona o zdravotných poisťovniach], Národnému centru zdravotníckych informácií napr. údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály