Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánneho lieku

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Sprostredkovanie je právny inštitút, ktorý má svoje uplatnenie v mnohých právnych odvetviach slovenského právneho poriadku. Svoje miesto má aj v oblasti právnej úpravy nakladania s humánnymi liekmi. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na základný legislatívny rámec sprostredkovania nákupu alebo predaja humánnych liekov v Slovenskej republike.

Pri sprostredkovaní nákupu alebo predaja tovarov je základom pre vznik právneho vzťahu medzi podnikateľskými subjektmi zmluva o sprostredkovaní. Minimalistický rámec sprostredkovateľskej zmluvy (celkovo len štyri právne ustanovenia) nájdeme v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), no výrazne podrobnejšiu právnu úpravu zmluvy o sprostredkovaní možno nájsť v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"). Všeobecným súkromnoprávnym podkladom pre nákup alebo predaj humánneho lieku však bude v drvivej väčšine prípadov práve Obchodný zákonník.
Podľa § 642 Obchodného zákonníka berie sprostredkovateľ zmluvou o sprostredkovaní na seba záväzok vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s tretím subjektom. Hlavným záväzkom záujemcu je pritom zaplatenie odplaty (provízie) sprostredkovateľovi. Zmluva, na ktorú sa má vzťahovať príležitosť uzavrieť ju, býva najčastejšie zmluvou kúpnou, aj keď zákon pripúšťa aj sprostredkovanie príležitosti uzavretia iných zmluvných typov. Pri sprostredkovaní nákupu alebo predaja humánnych liekov však pôjde o sprostredkovanie uzavretia kúpnej zmluvy.
Absolútna väčšina ­ustanovení upravujúcich zmluvu o spro­stred­kovaní v Obchodnom zákonníku je dispozitívnych, čo znamená, že sa od nich môžu zmluvné strany pri tvorbe vlastnej zmluvy odchýliť. Najčastejšie sa to deje pri určovaní podmienok vzniku nároku na províziu, pri otázkach právnej zodpovednosti a pri ručení. Aj keď Obchodný zákonník nevyžaduje písomnú formu pre zmluvu o sprostredkovaní, písomnú formu silno odporúčame. Vzhľadom na zložitosť problematiky je však nepredstaviteľné, aby zmluva o sprostredkovaní v rámci farmaceutického segmentu bola len ústna.
Elementárnym právnym predpisom, v ktorom nájdeme podrobne upravené sprostredkovanie nákupu, resp. predaja humánnych liekov, je zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckyc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály