Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Statické elektromagnetické polia a ochrana zdravia zamestnancov

Dátum: Rubrika: Trendy

Pri práci alebo pobyte zamestnancov v prostredí s výskytom statického elektrického poľa alebo statického magnetického poľa (elektromagnetické polia s nulovou frekvenciou) dochádza k interakcii medzi týmito poliami a ľudskými tkanivami a k interakcii s aktívnymi zdravotníckymi pomôckami alebo pasívnymi implantátmi v tele. Na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou statickému magnetickému poľu sú ustanovené požiadavky v nariadení vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (ďalej len „nariadenie vlády SR“).

Dôsledkom interakcie medzi vonkajším statickým elektrickým poľom a statickým magnetickým poľom a ľudskými tkanivami (orgánmi) sú priame biofyzikálne – netepelné účinky a v prípade intenzívnych zdrojov statického magnetického poľa aj nepriame účinky.

Medzi netepelné účinky patrí elektrická stimulácia vplyvom statických polí, ktorá môže mať škodlivý vplyv na duševné a telesné zdravie zamestnancov, a v prípade stimulácie zmyslových orgánov sa môžu vyvolať aj prechodné symptómy, ako sú závraty alebo klamlivé zrakové vnemy [2].

Medzi nepriame účinky vonkajšieho statického magnetického poľa, ktoré môžu byť príčinou ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov patria [2]:

 • interakcia s elektronickými zdravotníckymi zariadeniami a prístrojmi,
 • interakcia s aktívnymi implantovanými zdravotníckymi pomôckami alebo zariadeniami (kardiostimulátory alebo defibrilátory),
 • interakcia so zdravotníckymi pomôckami v tele (inzulínové pumpy),
 • interakcia s pasívnymi implantátmi (umelé kĺby, klince, platničky z kovu),
 • riziko vymrštenia neupevnených feromagnetických predmetov v statických magnetických poliach,
 • neúmyselná iniciácia elektrovýbušných detonátorov,
 • požiare a explózie v dôsledku zapálenia horľavých materiálov alebo výbušných materiálov,
 • elektrický šok alebo popáleniny vyvolané kontaktným elektrickým prúdom.

Statické elektrické pole a statické magnetické pole sú navzájom nezávislé, a preto sa ich účinky posudzujú nezávisle. Statické elektrické pole charakterizuje fyzikálna veličina – intenzita elektrického poľa (E0) a statické magnetické pole charakterizuje fyzikálna veličina – magnetická indukcia (B0).

Medzi typické zdroje statického magnetického poľa v priemysle a v zdravotníctve patria:

 • permanentné magnety a elektromagnety ako konštrukčné súčasti strojov, zariadení a technologických liniek,
 • elektrické zariadenia, ktorými preteká veľký jednosmerný elektrický prúd, napr. technologické zariadenia elektrolýzy,
 • zariadenia na zobrazovanie magnetickej rezonancie (ďalej len „MRI“).

Statické elektrické pole a jeho účinky

Statické elektrické polia na povrchu ľudského tela indukujú elektrický náboj, ale povrch tela poskytuje vysoký stupeň jeho tienenia. Je potvrdené, že účinky statických elektrických polí o intenzite elektrického poľa (E0) do 20 kV.m-1 sú považované za neškodné a priame vplyvy na zdravie nie sú preukázané. Preto v nariadení vlády SR nie sú ustanovené požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pred expozíciou statickému elektrickému poľu.

Vystavenie zamestnancov statickému elektrickému poľu však môže spôsobiť diskomfort alebo ľaknutie. Ak zamestnanec stojí v blízkosti zdroja statického elektrického poľa, môže pociťovať pichanie alebo mravčenie na koži. Dochádza k tomu preto, lebo statické elektrické pole nabíja povrch tela, a tento elektrický náboj spôsobuje pohyb a vibrovanie ochlpenia na koži a v prípade dotyku s kovovým predmetom, kontaktný elektrický prúd spôsobí elektrický šok.

Statické magnetické pole a jeho účinky

Netepelné účinky statického magnetického poľa sa prejavia pri pohybe zamestnancov v takomto poli. Pohyb vyvoláva vznik vnútorných indukovaných elektrických polí v tkanivách a tieto polia môžu ovplyvňovať nervové tkanivá. Napr. orgány rovnováhy v uchu sú zvlášť citlivé, čo vedie k pocitom závratu (vertigo) pri chôdzi alebo rýchlych pohyboch hlavou v poli.

Ovplyvnený môže byť aj jazyk, na ktorom vzniká chuťový vnem ako kovová pachuť. Uvedené účinky sú prechodné a ustanú, ak pohyb zamestnanca prestane alebo sa výrazne spomalí.

Výnimkou je pobyt v prostredí s veľmi vysokými hodnotami magnetickej indukcie B0 aj bez pohybu zamestnancov (v pokoji), kde sa môžu prejaviť účinky na srdce a mozog (zdravotné účinky). Pri práci v blízkosti zdroja statického magnetického poľa sa prejavuje aj nevoľnosť a ďalšie nešpecifikované symptómy. Súhrn významných zmyslových a zdravotných účinkov statického

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály