Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Tri konania o vydanie neodkladného opatrenia súdu a zdravotná starostlivosť

Dátum: Rubrika: Právo

Zákon č. 162/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z. n. p. (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ako aj zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok umožňujú, ak sú splnené zákonné podmienky a požiadavky, vydanie tzv. neodkladného opatrenia súdu.

Na účely stručného popisu inštitútu neodkladného opatrenia, uvádzame (cit.): „... zmyslom neodkladného opatrenia je neodkladná úprava pomerov medzi účastníkmi a zabránenie ďalšiemu zhoršovaniu ich postavenia. Z neodkladného charakteru vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné na vydanie konečného rozhodnutia a pri ich zisťovaní nemusí byť vždy dodržaný formálny postup stanovený pre dokazovanie. Pri vydaní neodkladného opatrenia účastníci nemusia byť vypočutí. Pre nariadenie neodkladného opatrenia je nevyhnuté, aby v návrhu na jeho nariadenie boli opísané rozhodujúce skutočnosti odôvodňujúce potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obava, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana. Účelom inštitútu neodkladného opatrenia je riešiť urgentné situácie vyžadujúce okamžitý zásah súdu, v ktorých by odklad riešenia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej spôsobil ujmu na právach niektorého z dotknutých účastníkov.“ [1]. Právna úprava jasne v ustanovení § 325 ods. 1 Civilného sporového poriadku ustanovuje, že možnosť súdu nariadiť neodkladné opatrenie existuje v dvoch situáciách. Buď (I.) ak existuje potreba bezodkladne upraviť pomery alebo (II.) ak existuje obava z ohrozenia exekúcie. V tomto článku sa pozrieme na tri rozhodnutia slovenských súdov, v ktorých bolo rozhodované formou neodkladného opatrenia a v určitom kontexte tam bola braná do úvahy aj otázka poskytovania zdravotnej starostlivosti.

1. Náhradná osobná starostlivosť

Prvým rozhodnutím, ktorému sa budeme venovať, je rozhodnutie z oblasti rodinného práva, konkrétne ide o odňatie dieťaťa z náhradnej osobnej starostlivosti starej mamy a jeho premiestnenie do starostlivosti tzv. detského mestečka. Dôvod, prečo bolo vydané neodkladné opatrenie, súd zhrnul nasledovne (cit.): „Dieťa bolo rozsudkom Okresného súdu N. M. sp. zn. 7 P 47/2008-332 z 11. februára 2009 zverené do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky... Od zverenia dieťaťa do jej starostlivosti zabezpečovala starostlivosť o dieťa sama, matka aj otec s dieťaťom nebývali v spoločnej domácnosti. Maloletá v čase podania návrhu starú matku prakticky odmietala, absolútne ju nerešpektovala, neposlúchala, neplnila žiadne jej pokyny, opakovane utekala z domova. Situácia bola aj pre starú matku už nezvládnuteľná, a to napriek jej snahe i snahe Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny N. M., ktorý rodine poskytol potrebnú pomoc. Ani maloletá nevidela žiadne východisko, so starou matkou nechcela byť. Zo zápisnice o výsluchu maloletej z 26. júla 2016 spísanej na OO PZ N. M. potom, ako bolo po maloletej vyhlásené pátranie, vyplynulo, že maloletá ako hlavný dôvod odchodu z domácnosti starej matky uvádzala jej nezhody so starou matkou. Maloletá vo svojej výpovedi v podstate potvrdila, že si robí, čo chce, babku nerešpektuje. Stará matka maloletej tiež potvrdila, že sa už ďalej o maloletú nechce starať, keďže starostlivosť nezvládala. Je zrejmé, že situácia bola v tej dobe pre maloletú i starú matku nezvládnuteľná bez pomoci. Matka maloletej je vo výkone trestu odňatia slobody, starostlivosť o maloletú nebola preto schopná sama zabezpečovať. Otec maloletej sa o maloletú vôbec nezaujímal, jeho pobyt nebol úradu známy.“ [2]

Okresný súd, ktorý už raz náhradnú osobnú starostlivosť prostredníctvom neodkladného opatrenia zrušil, teda opätovne posudzoval návrh, tentoraz starej mamy, ktorého predmetom bol návrat maloletej do jej náhradnej osobnej starostlivosti. Okrem iného bolo starou mamou namietané aj to, že (cit.): „nebola dodržaná zdravotná starostlivosť, maloletej neboli podávané predpísané lieky na alergiu...“ [3] Záver súdu bol nasledujúci (cit.): „Zo správ zariadenia v ktorom sa momentálne mal... nachádza, ako aj zo správy ÚPSVaR SR súd zistil, že maloletá chce ísť domov k starej mame, v detskom domove nie je spokojná, nechce tam zostať, mnohé si už uvedomila a chce mať so starou matkou dobrý vzťah. Stará matka si uvedomuje, že výchovné problémy, ktoré mal

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály