Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Úpravy používania elektronickej a virtuálnej registračnej pokladnice od 1. júla 2016

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o používaní ERP“) upravuje v § 2 základné pojmy na účely tohto zákona v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) aj virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej len „VRP“).

Medzi základné pojmy patrí aj definícia tzv. predajného miesta. Podľa § 2 písm. l) tohto zákona je to miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti (príp. inými platobnými prostriedkami alebo preddavku v hotovosti), ktorú je podnikateľ, predávajúci tovar alebo poskytujúci služby uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona povinný evidovať v ERP alebo vo VRP.

Určenie predajného miesta je dôležitou skutočnosťou na účely kontroly evidencie prijatej tržby v hotovosti.

Predajným miestom môže byť sídlo spoločnosti alebo miesto určené na podnikanie, ale aj iné miesto, ktoré môže byť odlišné od miesta podnikania alebo sídla spoločnosti.

Predajné miesto, ak je odlišné od sídla podnikateľa (v prípade právnickej osoby) alebo od miesta podnikania fyzickej osoby, musí byť zapísané aj v knihe pokladnice – kniha ERP.

Takéto predajné miesta boli v knihe pokladnice označované ako:

  • ambulantný predaj (išlo o predaj v stánkoch na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou, predaj v pojazdnej predajni, sezónny predaj na verejnom priestranstve) alebo ako
  • prenosná pokladnica, ak sa pokladnica používala na rôznych miestach v odlišnom čase.

Rovnako to platilo aj pri používaní VRP.

Zjednotenie označenia predajného miesta a označenie prenosnej pokladnice

Zákon o používaní ERP v § 2 písm. l) upravuje definíciu predajného miesta ako miesto, kde sa prijíma tržba, pričom ale neupresňuje podrobnejšie označenie predajného miesta, t. j., či ide o stále predajné miesto alebo pohyblivé a s tým súvisí aj označenie ERP.

Podľa § 4 zákona o používaní ERP súčasťou ERP ako technického zariadenia na evidovanie prijatej tržby v hotovosti je fiskálna pamäť, do ktorej sa zaznamenajú všetky údaje uvedené v § 4 ods. 4 cit. zákona. Medzi povinnými údajmi je aj zaznamenanie predajného miesta, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania. Rovnako určenie predajného miesta musí obsahovať aj pokladničný doklad vyhotovený ERP alebo VRP podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona o používaní ERP.

Zákon o používaní ERP podrobnejšie neupravuje označenie predajného miesta. To, že podnikateľ má rôzne predajné miesta, v praxi spôsobovalo nejednotný prístup k ich presnému určeniu na strane podnikateľov, servisných organizácií ako aj kontrolných orgánov (daňový a colný úrad). Išlo o prípady, keď bolo potrebné rozlíšiť, kedy ide o ambulantný predaj tovaru a kedy ide o predaj tovaru iným spôsobom ako je ambulantný predaj.

Finančné riaditeľstvo v spolupráci s ministerstvom financií za účelom zjednotenia predajného miesta a používania pokladnice na odlišných (

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály