Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho ďalšia činnosť

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) ako právnická osoba, ktorému sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad verejným zdravotným poistením a dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Okrem jeho nosnej kontrolnej činnosti spočívajúcej v dohľade nad verejným zdravotným poistením, nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci a najnovšie aj v dohľade nad poskytovaním osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave, plní aj iné, nemenej dôležité úlohy a činnosti v systéme zdravotníctva v rámci Slovenskej republiky, ako aj v rámci členských štátov Európskej únie. Cieľom tohto článku je priblížiť a sumarizovať prehľad ďalších činností úradu, ktoré mu boli zverené zákonom a ktoré sú nemenej významné pri napĺňaní a zabezpečovaní všeobecne záväznými právnymi predpismi určeného účelu všetkých subjektov participujúcich na úseku zdravotníctva a verejného zdravotného poistenia.

Prideľovanie číselných kódov
Úrad podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 581/2004 Z.z.prideľuje číselné kódy
zdravotným poisťovniam,
ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky. Na základe žiadosti zakladateľa akciovej spoločnosti úrad vydáva povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, pričom povolenie sa vydáva na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. O žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia úrad rozhodne na základe posúdenia doručenej žiadosti a vecných, personálnych a organizačných predpokladov na vykonávanie verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky. Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia obsahuje podmienky, ktoré je zdravotná poisťovňa povinná dodržiavať pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia. Od 1. januára 2021 sú pridelené zdravotným poisťovniam vykonávajúcich verejné zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky tieto číselné kódy:
-
24 - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
-
25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
-
27 - UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
Úrad podľa § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z.z.prideľuje číselné kódy
zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zariadeniam sociálnej pomoci
na základe ich žiadosti. Tieto číselné kódy sú základné prvky, pomocou ktorých sa zabezpečuje kompatibilita informačných systémov zdravotných poisťovní s informačným systémom úradu, Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len "NCZI") a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií v súvislosti s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Číselné kódy nepotvrdzujú, ani nenahrádzajú oprávnenie subjektu na výkon určitej činnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon zdravotníckeho povolania a pod.). Prideľujú sa vždy až na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým sa právnickej osobe alebo fyzickej osobe povolilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti (VÚC, Ministerstvo zdravotníctva SR, stavovská komora, živnostenský úrad). Metodiku postupu pri tvorbe a prideľovaní číselných kódov vrátane vymedzenia dokladov, ktoré je potrebné predložiť pred pridelením číselného kódu, určuje úrad vo svojom metodickom usmernení, ktoré je zverejnené na webovej stránke úradu. Povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 578/2004 Z.z.") do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať úrad o pridelenie kódu poskytovateľa. Pridelené číselné kódy zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zariadeniam sociálnej pomoci sú súčasťou pečiatky, ktorou sa preukazuje identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka pri zápise do zdravotnej dokumentácie. Formu a náležitosti pečiatky pre lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poskytovateľov služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencovi a o poistenca (lekáreň, výdajňa zdravotníckych pomôcok, očná optika, zubná technika, ambulancia záchrannej zdravotnej služby, doprav poistenca), ako aj príklady vzhľadu pečiatok, s veľkosťou a druhom písma, úrad ustanovil v Metodickom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály