Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

VŠEOBECNÍ LEKÁRI BUDÚ VYDÁVAŤ POTVRDENIE O TOM, ČI PACIENT ZAKÁZAL ALEBO NEZAKÁZAL SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV ZO SVOJEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

Rubrika: Právo

Mgr. Lenka Kavarniková, JUD r. Ivan Humeník, PhD. h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

Akým osobám je lekár oprávnený sprístupňovať údaje z písomnej zdravotnej dokumentácie pacienta? To je často kladená otázka, ktorá dostala nový rozmer prijatím novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 6. mája 2021. Túto novelu zákona podpísala už aj prezidentka Slovenskej republiky. Prináša zmeny nielen v sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta, ale aj novú povinnosť pre všeobecných lekárov s tým súvisiacu. Zmeny, ktorých účinnosť nastala od 1. augusta 2021, vám priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta podľa aktuálnej právnej úpravy
V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 576/2004 Z.z." alebo "zákon o zdravotnej starostlivosti") možno údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta sprístupniť formou nahliadnutia do písomnej zdravotnej dokumentácie v plnom rozsahu pacientovi, jeho zákonnému zástupcovi, prípadne osobe, ktorú pacient splnomocnil, ale len v rozsahu v akom bol splnomocnenec splnomocnený. Ďalej po smrti pacienta sa v celom rozsahu sprístupňujú údaje aj manželovi/manželke, dieťaťu alebo rodičovi pacienta alebo ich zákonnému zástupcovi. Ak takejto osoby niet, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi.
Samozrejme nie je možné opomenúť sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta revíznemu lekárovi, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, posudkovému lekárovi, znalcovi a orgánom štátnej správy.
Nový spôsob sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta
V praxi lekárov sa častokrát vyskytuje situácia, keď pacient nie je schopný vzhľadom na svoj zdravotný stav udeliť plnomocenstvo na sprístupnenie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie a nemá ani zákonného zástupcu. A zároveň takýto pacient nie je schopný udeliť ani súhlas na poskytnutie údajov o svojom zdravotnom stave a v takom prípade je zdravotnícky pracovník v zmysle § 80 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 578/2004 Z.z." alebo "zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti") povinný zachovávať mlčanlivosť a nie je oprávnený poskytnúť žiadne informácie o zdravotnom stave pacienta iným osobám.
Novela zákona č. 576/2004 Z.z. má za cieľ reflektovať práve na spomínané skutočnosti, ktoré sa v praxi stávajú. Vytvára nový spôsob sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta pre prípad, ak osoba nie je schopná vzhľadom na svoj zdravotný stav splnomocniť na sprístupňovanie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály