Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

„Zabudnuté“ pomôcky v tele pacienta po operačnom zákroku

Dátum: Rubrika: Právo

Týmto článkom by som chcela upriamiť pozornosť najmä zdravotníckych pracovníkov, ale aj širokej verejnosti na problematiku „zabudnutých“ operačných pomôcok, resp. objektov, ktoré zostali v tele pacienta po operačnom zákroku. Podľa môjho názoru je táto téma na Slovensku, ale aj v Českej republike málo diskutovanou, v kontexte jej závažnosti a dôležitosti, a to nielen z medicínskeho, ale aj z právneho hľadiska.

Operačný zákrok pre každého človeka znamená značný zásah do jeho telesnej integrity. Už samotnou operáciou sa pacient vystavuje viacerým rizikám, akými sú napríklad neúspešnosť operácie, pochybenie lekárskeho personálu, zdĺhavá a náročná rehabilitácia alebo v najextrémnejšom prípade smrť. Tieto faktory sú samé o sebe rizikové a ovplyvňujú rozhodovanie pacienta, či udelí písomný informovaný súhlas s vykonaním operačného zákroku. Ak sa pacient napokon rozhodne podstúpiť operačný zákrok, tak počíta s tým, že bude vykonaný bezchybne, v súlade s postupom „lege artis“ a „pretrpí“ pooperačné bolesti a prípadnú rehabilitáciu.

Ako ukazuje rozhodovacia prax slovenských súdov stáva sa, že absolvovaním plánovanej operácie sa pre pacienta problémy neskončili, keďže si môže priniesť domov zo zdravotníckeho zariadenia „aj niečo navyše“.

Aké sú dôvody a príčiny uvedeného zanedbania povinnej zdravotnej starostlivosti? Kto nesie zodpovednosť? Akých nárokov sa poškodený pacient môže domáhať? Odpovede na uvedené otázky budú tvoriť jadro tohto článku.

Postup lege artis a non lege artis

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a všetci zdravotnícki pracovníci sú podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Podľa § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti je táto poskytnutá správne, „ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“ [1] Podmienkami správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti je dodržiavanie a riadenie sa poznatkami medicíny a biomedicínskych vied a odborný postup v súlade s aktuálnym stavom vedy. V prípade, že sú tieto podmienky splnené, hovoríme o postupe „lege artis“ – postup v súlade so zákonom. Opakom je postup „non lege artis“ – postup, ktorý nie je v súlade so zákonom. Ide o situáciu, keď pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti došlo k odbornému pochybeniu alebo k nedodržaniu určitého postupu, či už zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckych pracovníkov. Pod porušením zákonnej povinnosti konať v súlade s „lege artis“ pri operačnom zákroku, je potrebné za každých okolností rozumieť aj konanie, ktorého dôsledkom je ponechanie, či už operačných nástrojov alebo gázových rúšok v tele pacienta. Ide totiž o zrejmé pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v dôsledku nedostatočného dozoru operačného tímu počas a pri ukončovaní operačného zákroku.

V prvom rade si treba uvedomiť, že operačný tím nepozostáva iba z lekára, ale aj z iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú presne vymedzené štandardizované postupy a úlohy, ktoré sú povinní dodržiavať. Týmito pracovníkmi sú operujúci lekár – operatér, asistenti operatéra, operačné sestry, ktorými sú inštrumentárka a cirkulujúca sestra, prípadne anestéziologický tím. Významnou úlohou počas operačného zákroku je inštrumentovanie nástrojov a iných pomôcok. Pod inštrumentáciou treba rozumieť podávanie týchto nástrojov a iných pomôcok do rúk operatéra, príp. jeho asistentov a ich následné spätné prevzatie inštrumentárkou. V tomto postupe je mimoriadne dôležité, aby inštrumentárka mala prehľad o tom, aké a koľko nástrojov a iných pomôcok podáva a koľko ich prijme naspäť. Z toho dôvodu ešte pred finálnym ukončením zákroku, t. j. uzavretím operačnej rany je potrebné spočítať nástroje a gázové rúška, ktoré boli vydané a naspäť prevzaté. O týchto úkonoch cirkulujúca sestra spisuje záznam. Po prepočítaní gázových rúšok nasleduje hlásenie o ich počte operátorovi. Až po tomto hlásení sa operačný zákrok môže ukončiť. Ak počet gázových rúšok, resp. operačných nástrojov nesúhlasí so zaznamenaným stavom, treba to uviesť do operačného nálezu, ktorý všetci členovia operačného zákroku podpíšu. [2] Avšak tu vyvstáva otázka „Ako môže nastať takáto chyba, ak v operačnom zázname je uvedené, že všetky vydané a prebraté rúška a nástroje sedia? Kto v tomto prípade urobil chybu?“ Dôvody takéhoto závažného pochybenia sú rôzne. Medzi najčastejšie dôvody patria napr. nedostatočné odborn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály