Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

ZALOŽENIE ALEBO KÚPA AMBULANCIE - ČO VŠETKO JE K TOMU POTREBNÉ A NA ČO SI DÁVAŤ POZOR

Rubrika: Ekonomika a manažment

Lekár, ktorý sa rozhodne mať vlastnú ambulanciu, môže zdravotnú starostlivosť poskytovať ako fyzická osoba – podnikateľ alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). Prípadne sa môže lekár rozhodnúť odkúpiť už zabehnutú ambulanciu. Ako je potrebné postupovať, keď si lekár plánuje založiť ambulanciu? Na čo si pri kúpe ambulancie musí dávať pozor? V najbližších riadkoch Vám poskytneme všetky podstatné informácie ohľadom danej problematiky.

Akú formu prevádzkovania ambulancie zvoliť?
Pri zakladaní ambulancie je v pr­vom rade potrebné rozhodnúť sa akou formou chce lekár ambulanciu prevádzkovať. Ako fyzická osoba - podnikateľ alebo radšej si založiť s. r. o.? Je nevyhnutné zvážiť si všetky pre a proti jednotlivých foriem prevádzkovania, aby padlo správne rozhodnutie.
V prípade, ak lekár ­poskytuje zdra­votnú starostlivosť ako fyzická osoba - živnostník, ručí za záväzky celým svojím majetkom. V praxi to znamená, že v prípade exekúcie môže dôjsť k strate celého majetku lekára a za istých okolností aj k strate rodinného majetku.
Ambulancia ako spoločnosť s ručením obmedzeným naopak umožňuje lekárovi jednoznačne oddeliť jeho súkromný majetok od majetku spoločnosti.
Lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť prostredníctvom spoločnosti ručí za svoje záväzky súkromným majetkom len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri SR (v praxi najčastejšie spoločník splatí svoj vklad hneď pri založení spoločnosti, čiže táto situácia je ojedinelá). Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je vzhľadom na uvedené pre lekára do budúcna určite prínosnejšie, a to najmä s ohľadom na možné riziko vzniku nežiaducich udalostí, ktoré sa v rámci podnikania vyskytujú.
POZOR! 
Overte si najprv spoluprácu so zdravotnými poisťovňami!
Pred založením ambulancie by si mal lekár zistiť, či bude mať reál­nu šancu na uzatvorenie zmluvy s jednotlivými zdravotnými poisťovňami, aby sa v konečnom dôsledku nestalo, že jeho pacienti budú musieť uhrádzať zdravotnú starostlivosť, ktorú im poskytne, na priamu platbu. V prípade, ak ide o lekára, ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecného lekárstva, s ním je povinná uzatvoriť zmluvu každá poisťovňa, ktorej aspoň jeden poistenec má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s daným lekárom. Vo vzťahu k špecialistom to však neplatí. Pri nich nie je zdravotná poisťovňa povinná uzatvoriť s nimi zmluvu pokiaľ usúdi, že lekárov v danej špecializácii je v rámci určitého územia dostatok.
Výkon zdravotníckeho povolania
Lekári vykonávajú svoje zdravotnícke povolanie napr. ako zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu, na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
Podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch") rozlišujeme štyri druhy licencií, pričom tieto sa nevzťahujú len na lekárov, ale aj na iných zdravotníckych pracovníkov:
-
licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
(L1A) - lekárom sa táto licencia vydáva v prípade, ak budú svoje povolanie vykonávať pre iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý už má vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Lekár sa nadobudnutím právoplatnosti licencie stáva podnikateľom - samostatne zárobkovo činnou osobou.
(poznámka: Táto licencia sa vydáva zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyziotera­peut, masér, logopéd, liečebný pedagóg a psychológ.)
-
licencia na výkon zdravotníckeho povolania
(L1B) - tento typ licencie je určený pre lekárov, ktorí vykonávajú svoje povolanie a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály