Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

ZDRAVIE A PRÁVO NA JEHO OCHRANU

Rubrika: Právo

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LL .M.

Podľa dnes už klasickej definície Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia.“ [1] Hoci je takýto „well-beeing“ ideálom, bolo by zrejme nereálne očakávať jeho naplnenie od štátu a jeho zdravotníctva. Štát nedokáže jedincovi zaručiť zdravie, ani mu nemôže poskytnúť ochranu pred každou možnou príčinou zhoršenia zdravotného stavu. Zároveň sa však nemôže zriecť svojho záväzku uskutočňovať konkrétne kroky vedúce k plnej realizácii práva na zdravie svojich občanov. [2]

Rovnako ako ďalšie hospodárske, sociálne a kultúrne práva, aj právo na zdravie sa vyznačuje postupnou realizáciou a maximálnym využitím dostupných zdrojov. Štát, ktorý postupuje v súlade s týmito požiadavkami, sa snaží zabezpečiť čo najvyššiu úroveň zdravia pre čo najväčší počet obyvateľov, teda využíva svoje zdroje efektívne. Aj pri najväčšej možnej efektivite však reálna úroveň ochrany zdravia závisí od objemu prostriedkov, ktoré má štát k dispozícii. Finančné možnosti jednotlivých krajín sa líšia - líšiť sa preto bude aj najvyššia úroveň zdravia, ktorú v nich možno dosiahnuť. Z práva na zdravie preto nevyplýva nárok na poskytnutie najlepšej zdravotnej starostlivosti, aká vo svete existuje; nárokovať si možno existenciu spravodlivého systému ochrany zdravia, ktorý garantuje rovnosť príležitostí.
3)
Samozrejme, mohli by sme namietať, že práve najlepšia liečba priamo definuje najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia jednotlivca. Akékoľvek zlepšenie zdravotného stavu navyše zväčšuje priestor pre uplatnenie ďalších ľudských práv - ťažko si napríklad možno vychutnávať právo na vzdelanie, ak človek nevládze vstať z lôžka. Nútiť človeka uspokojiť sa s "nie najlepšou" liečbou preto zasahuje do jeho ľudskej dôstojnosti. Na strane druhej však platí, že v zdravotníckom systéme financovanom z verejných zdrojov si individuálne právo na ochranu zdravia nemožno uplatňovať bez ohľadu na druhých, ktorí sú taktiež jeho nositeľmi. Rovnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti sa zaručuje tým, že potenciálne zlepšenie zdravia vďaka konkrétnemu zdravotnému výkonu bude transparentne a objektívne vyhodnotené v kontexte nákladov a prínosov všetkých dostupných liečebných možností a potrieb celej spoločnosti. "Medicínske nároky" jednotlivca sa tak odvíjajú od jeho zdravotného stavu a škály medicínskych intervencií,
"ktoré je rozumné poskytovať v spoločnosti, ktorej je členom"
.
4)
Najvyššia dosiahnuteľná úroveň zdravia však nezávisí iba od kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v konkrétnej krajine. Zdravie ovplyvňuje množstvo faktorov (de­terminantov zdravia), ako sú životné prostredie, pracovné prostredie, sociálny status, genetické faktory aj spôsob života. Povinnosti štátu vo vzťahu k zdraviu obyvateľov sa preto neobmedzujú na zvyšovanie dostupnosti, prístupnosti, prijateľnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Zahŕňajú aj oblasť ochrany zdravia celej populácie prostredníctvom verejného zdravotníctva. Ochrana verejného zdravia sa realizuje najmä protiepidemiologickými opatreniami, reguláciou zdravých životných a pracovných podmie­nok, štátnym zdravotným dozorom, ochranou nefajčiarov,
5)
aj rôznymi nástrojmi podporujúcimi zdravý životný štýl.
Pri politikách smerujúcich k zlepšovaniu zdravia populácie sa kladie dôraz na záujmy celej spoločnosti a význam kolektívneho úsilia, čo môže byť v protiklade s "tradičnou bioetikou" zdôrazňujúcou autonómiu a práva jednotlivca. Akékoľvek všeobecne prospešné pravidlo, či už v oblasti bezpečných pracovných podmienok, kvality ovzdušia alebo hygieny, môže zaťažiť konkrétne osoby, ktoré nemajú možnosť sa informovane rozhodnúť, či sú ochotné znášať takéto nepohodlie. Je nepochybne pravdou, že v demokratickej spoločnosti sa opatrenia chrániace verejné zdravie opierajú o zákony prijaté z vôle väčšiny. Dodržanie pravidiel legislatívneho procesu však ešte nezaručuje oprávnenosť zásahu do práv jednotlivca. Ako pripomínajú Laurie et al.:
"ochrana verejného zdravia nesmie byť vnímaná ako forma nekvalifikovaného utilitarizmu, v rámci ktorého má verejné dobro vždy navrch nad slobodami jednotlivcov."
Napätie medzi právomocou vlády obmedziť individuálne práva v čase krízovej situácie a dopad týchto zásahov na ľudské práva, sa naplno odhalilo počas pandémie ochorenia Covid-19. Aj v menej pohnutých časoch však opatrenia v oblasti verejného zdravia vyvolávajú zložité otázky o vzťahu medzi štátom a jeho občanmi, ako aj o povinnostiach, ktoré majú ľudia voči sebe navzájom. Vhodným východiskovým bodom pri riešení týchto náročných dilem môže byť aj uvedomenie si prirodzených hraníc vlastnej slobody:
"samotný koncept ideálneho života, života v ktorom o nič hodnotné nemožno naozaj prísť ani to obetovať, v ktorom všetky racionálne želania musia byť úplne uspokojené, je nielen utopický, ale aj nezmyselný. Nutnosť vybrať si, obetovať niektoré najvyššie hodnoty iným, je trvalou charakteristikou ľudského údelu."
Kolízia práv - povinné očkovanie
K stretu medzi rešpektom k osobnej autonómii a potrebou chrániť verejný záujem dochádza v prípadoch, keď individuálne rozhodnutia majú celospoločenské dôsledky. Ak sa napríklad niekoľko rodičov rozhodne, že nedá svoje dieťa zaočkovať proti závažnej chorobe, riziko ujmy pre ich dieťa či iné deti nie je veľké. So stúpajúcim počtom rodičov, ktorí sa takto rozhodli, rastie aj r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály