Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zdravotnícky personál a znalosť patologickej religiozity

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment


Príspevok prináša náhľad na problematiku vplyvu patologickej religiozity na bio-psycho-sociálnu pohodu jedinca. Zamýšľa sa nad životnými zmenami po vstupe do sekty a prijatí jej filozofie. Charakterizuje jednotlivé sekty pôsobiace v Českej republike, uvádza aspekty nebezpečenstva po prijatí filozofie danej sekty a prezentuje výsledky výskumu medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

Každý z nás potrebuje mať vo svojom živote pevné body, o ktoré by sa mohol spoľahlivo oprieť v zložitých situáciách. Túto úlohu väčšinou plní rodina, priatelia, škola, zamestnanie, a pod. Niekedy však môžu zlyhať. Osamotený a bezradný jedinec vtedy hľadá náhradu, útechu a pomoc. Jednou z možných náhrad sa stáva náboženská sekta. Javí sa ako rajský ostrov, ktorý sa v poslednej chvíli objavil nad hladinou oceánu nepochopení a sklamania.

Lákavejšie než tradičné

V poslednom čase sa v Českej republike stretávame s poznatkom, že nové náboženské hnutia a sekty môžu byť pre niektorých ľudí oveľa zaujímavejšie a lákavejšie, než tradičné náboženstvá. Priťahujú ich viaceré kulty a praktiky. Istá časť populácie má sklony k extrémnemu „sebavymedzeniu“, za určitých okolností ju teda možno ľahko sfanatizovať. Nastáva tak odklon od tradičných náboženstiev. Prijatie novej životnej filozofie a životného smerovania, následne zásadným spôsobom mení postoj jedinca k principiálnym otázkam života a spoločnosti. Zmeny postojov, ktoré vychádzajú z príslušnosti ku kontroverzným náboženstvám alebo sektám, zasahujú všetky oblasti života jedinca, poskytovanie zdravotnej starostlivosti nevynímajúc.

Zástupcovia pomáhajúcich profesií sú tak čoraz častejšie konfrontovaní s novými kultúrami, s nutnosťou prehodnotiť vlastné hodnoty a učiť sa chápať cudzie predstavy o zdraví a chorobe. Účinná pomoc klientom/pacientom z rôznych kultúr, náboženstiev alebo náboženských skupín v oblasti zdravotníckej a sociálnej starostlivosti si vyžaduje dobrú pripravenosť zdravotníckych pracovníkov. Je teda potrebné zoznámiť zdravotnícky personál s odlišnosťami týchto kultúr, náboženstiev alebo náboženských skupín, pretože zmyslom účinnej pomoci je naplniť ľudské potreby tak citlivo, aby klient/pacient nemal príčinu odmietnuť spoluprácu alebo pociťovať nespokojnosť. [2]

Ako uvádza Říčan, náboženstvo sa dá chápať ako komplexný postoj a z neho vyplývajúci prístup k svetu, k sebe samému, ale aj k tomu, čo ho presahuje.[3] Ide o postoj, ktorý rešpektuje určitý systém s absolútnou platnosťou. Náboženstvo však môže ovplyvniť človeka aj negatívne tým, že v určitých situáciách a okolnostiach ho môže deformovať, nastavovať mu pravidlá, ktoré mu budú prinášať utrpenie a bude narušovať medziľudské vzťahy.
Patologická religiozita je typická netoleranciou, nenávisťou voči inak zmýšľajúcim, tendenciou k duchovnému nátlaku, akcentovaným dôrazom na plnenie náboženských pravidiel, a s tým súvisiacim udržovaním neprimeraného strachu, potrebou prísneho trestania prehreškov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví izoláciou, útekom od bežného života a jeho obmedzovaním [1].

Negatívny vplyv má učenie, resp. náboženské skupiny, ktoré zásadným spôsobom manipulujú a deformujú život svojich členov. Tieto skupiny sú označované ako sekty. Podľa slovníka cudzích slov je sekta uzatvorená politická alebo náboženská skupina. Z teologického pohľadu sú príslušníci sekty odpadlíkmi od cirkvi. Zo sociálneho hľadiska ide o sociálnu skupinu autoritatívneho charakteru, ciele ktorej sú podriadené záujmom jednotlivca či malého vedúceho jadra. Zo psychologického pohľadu je sekta označovaná ako fenomén ovládajúci a zneužívajúci svoj

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály