Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmeny v kreditnom systéme, ktoré priniesla nová vyhláška o hodnotení sústavného vzdelávania

Dátum: Rubrika: Právo

Nová vyhláška č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „vyhláška č. 74/2019 Z. z.“) priniesla s účinnosťou od 15. marca 2019 viaceré zmeny v kreditnom systéme.

Zmeny, ktorým sa budeme venovať v tomto článku sa vzťahujú na všetkých zdravotníckych pracovníkov. Vyhláška č. 74/2019 Z. z. znížila minimálny počet kreditov, ktorý sú povinní zdravotnícki pracovníci dosiahnuť v rámci hodnoteného obdobia.

Vyhláška č. 74/2019 Z. z. zaviedla možnosť preniesť si kredity do ďalšieho hodnoteného obdobia, upravila možnosť sčítavania kreditov získaných za sústavne vzdelávanie v jednotlivých špecializačných odboroch a upravila aj výšku počtu kreditov za jednotlivé vzdelávacie aktivity zdravotníckych pracovníkov.

Čo rozumieme pod sústavným vzdelávaním

Jednou z povinností zdravotníckeho pracovníka je sústavne sa vzdelávať. Vyhláška č. 74/2019 Z. z. prináša zmeny pri hodnotení sústavného vzdelávania, ktoré by mali uľahčiť život jednotlivým zdravotníckym pracovníkom.

Sústavné vzdelávanie je nástroj prostredníctvom, ktorého by zdravotnícki pracovníci mali získavať aktuálne a nové poznatky, zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore. Môžeme ho definovať ako priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. V oblasti medicíny spoločnosť stále napreduje, a preto je potrebné reagovať na dynamické zmeny, ktoré so sebou prináša dnešná doba.

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) vymedzuje, že nie každú vzdelávaciu aktivitu je možné hodnotiť ako sústavné vzdelávanie. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.

Vyhláška č. 74/2019 Z. z. ďalej dopĺňa, že kredity nemožno získať za vzdelávaciu aktivitu zameranú na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny, doplnkového sortimentu alebo iného sortimentu lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok (ďalej len „farmaceutický výrobok“).

Uvedené však generálne nevylučuje, že v prípade, ak je počas sústavného vzdelávania vymedzený priestor alebo program zameraný na prezentáciu farmaceutického výrobku, tak automaticky danú aktivitu nemožno vyhodnotiť za sústavné vzdelávanie.

Na koho sa sústavné vzdelávanie vzťahuje

Povinnosť sústavne sa vzdelávať sa vzťahuje na každého zdravotníckeho pracovníka vymedzeného v § 27 zákona č. 578/2004 Z. z., a to bez výnimky. Preto pravidlá ustanovené v zákone č. 578/2004 Z. z. týkajúce sa sústavného vzdelávania a kritérií a spôsobu hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka bližšie vymedzené vo vyhláške č. 74/2019 Z. z. sú záväzné pre lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestru, pôrodnú asistentku, fyzioterapeuta, verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, nutričného terapeuta, dentálnu hygieničku, rádiologického technika, zdravotníckeho záchranára, zubného technika, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, ortopedického technika, praktickú sestru, zubného asistenta a sanitára. Rovnako za zdravotníckych pracovníkov označuje aj iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a spĺňajú podmienku podľa § 33 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.

Za zdravotníckeho pracovníka považujeme aj profesionálneho vojaka, ktorý vykonáva niektoré z vyššie uvedených zdravotníckych povolaní v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu. [1] V ďalšom texte budeme uvedených zdravotníckych pracovníkov a iných zdravotníckych pracovníkov označovať spoločne ako zdravotnícky pracovník/zdravotnícki pracovníci.

Dôležitá je skutočnosť, že ak zdravotnícky pracovník vykonáva súčasne viac zdravotníckych povolaní, tak sa vykonáva hodnotenie sústavného vzdelávania osobitne v každom zdravotníckom povolaní.

Kto hodnotí a ako často dochádza k hodnoteniu sústavného vzdelávania

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí piatich rokov od dátumu posledného hodnotenia.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v aktuálne vykonávanom zdravotníckom povolaní. Ako sme poznamenali vyššie, ak zdravotnícky pracovník vykonáva súčasne viac zdravotníckych povolaní, hodnotenie vzdelávania sa vykoná v každom zdravotníckom povolaní osobitne. Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra.

Názov komory

Zdravotnícky pracovník

Slovenská lekárska komora

registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára.

Slovenská komora zubných lekárov

registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára.

Slovenská lekárnická komora

registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie farmaceuta.

Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek

registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry
a pôrodnej asistentky.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály