Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmeny v zákone o pohrebníctve účinné od 1. januára 2020

Dátum: Rubrika: Právo

Pohrebníctvo je v Slovenskej republike regulované zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o pohrebníctve“). Prijatý bol v roku 2010 a účinný je od 1. januára 2011. Zákon o pohrebníctve upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov. Zákon o pohrebníctve nebol od svojho prijatia v roku 2010 novelizovaný a až po takmer desiatich rokoch jeho účinnosti prichádza prvá novelizácia, ktorá reaguje na poznatky aplikačnej praxe. Ide o zákon č. 398/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý je účinný od 1. januára 2020.

Základné zmeny v zákone o pohrebníctve

Základné zmeny a doplnenia zákona o pohrebníctve sa týkajú nasledujúcich oblastí úpravy:

  • úprava ochranných pásiem na účely vytvorenia pietnych miest na pohrebiskách,
  • spresnenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom,
  • stanovenie pravidiel a podmienok vystavovania ľudských pozostatkov,
  • doplnenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom pracovisku nukleárnej medicíny, ktorý z dôvodu ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením nevydá na pochovanie ľudské pozostatky osoby kontaminovanej rádionuklidmi do 48 hodín, ale až v čase, keď tieto kontaminované ľudské pozostatky už nebudú ohrozovať zdravie osôb, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu,
  • spresnenie požiadaviek, ktoré sa týkajú označovania rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu,
  • doplnenie povinnosti prevádzkovateľa pohrebnej služby, ako aj fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje krematórium a fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje balzamovanie a konzerváciu, vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
  • zavedenie nových priestupkov a správnych deliktov, ktoré majú zvýšiť vymáhateľnosť plnenia povinností ustanovených zákonom o pohrebníctve.

Úprava ochranných pásiem na účely vytvorenia pietnych miest na pohrebiskách

Pri umiestňovaní pohrebiska je potrebné, aby obec zohľadnila jeho pietny charakter. Zákon o pohrebníctve v § 15 ods. 7 pôvodne ustanovoval, že „Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.“

Novela zákona o pohrebníctve prináša od 1. januára 2020 zmenu v tom, že neustanovuje ochranné pásmo pohrebiska priamo v zákone, ale zveruje obci možnosť všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Obec vo všeobecne záväznom nariadení určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, účinný od 1. januára 2011, upravil ochranné pásmo pohrebiska v šírke 50 m a v tomto ochrannom pásme povolil umiestňovať budovy schválené územným rozhodnutím alebo podľa v tom čase platného územného plánu a budovy, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, ako je dom smútku a budovy, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, kamenárstvo, kvetinárstvo a podobne.

Aplikácia presne ustanoveného ochranného pásma v šírke 50 metrov na všetkých pohrebiskách sa v praxi ukázala a

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály