Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmeny v Zákonníku práce

Dátum: Rubrika: Právo

Od 1. mája 2018 nadobudla účinnosť novela – zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p. (ďalej len „ZP“), ktorá zlepší ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov oproti súčasným podmienkam. Cieľom novely je úprava výšky niektorých nových mzdových zvýhodnení za prácu a zvýšenie prislúchajúcich mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu vo sviatok a za nočnú prácu.

Zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu je jedným z opatrení s cieľom kompenzovať prácu aj v tieto kalendárne dni a súčasne si kladie za cieľ znížiť rozsah výkonu práce zamestnancov počas týchto dní. Nutnosť práce v sobotu, ale najmä v nedeľu, je zásahom do rodinného života, nakoľko zamestnanec by si v tieto dni mal užívať dni pracovného pokoja. Zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu je jedným z opatrení s cieľom kompenzovať zamestnancom prácu aj v týchto kalendárnych dňoch a súčasne znížiť rozsah ich výkonu práce počas nich. Zvýšenie sadzby mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu má za cieľ zvýšiť mzdové ohodnotenie nočnej práce a súčasne napomôcť zníženiu rozsahu tej nočnej práce, ktorá je nadbytočná a nie je nevyhnutná, nakoľko podľa údajov Eurostatu má Slovenská republika najvyšší podiel počtu zamestnancov zo všetkých štátov Európskej únie, ktorí pravidelne vykonávajú prácu v noci (až 16,4 % zamestnancov v SR, pričom priemer za 28 štátov EÚ je len 6,1 %). Zároveň sa novelou zavádza povinné zverejňovanie miezd v inzerátoch, dobrovoľná výplata 13. platu, tzv. letnej dovolenkovej mzdy a 14. platu – tzv. vianočnej mzdy a s tým spojené podmienky na postupné oslobodenie v rokoch 2018 – 2021 od zdravotných, daňových a sociálnych odvodov do maximálnej sumy 500 €.

Zavedenie dobrovoľného vyplácania 13. a 14. mzdy

V ustanovení § 118 ZP upravujúcom mzdu sa zavádza nový ods. 4 písm. a) a b), ktorý upravuje, že za mzdu sa považuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti:

  1. obdobia letných dovoleniek,
  2. vianočných sviatkov.

Podľa § 118 ods. 4 písm. a) ZP sa mzda vypláca v mesiaci jún (mzda za máj) príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci december (mzda za november) príslušného kalendárneho roka.

S účinnosťou od l. mája 2018 bude toto peňažné plnenie postupne daňovo aj odvodovo zvýhodňované a postupne v nasledujúcich rokoch po splnení podmienok bude úplne oslobodené od odvodov, a to do sumy 500 € pre tzv. 13. mzdu a rovnako do sumy 500 € pre tzv. 14. mzdu. Trinásty plat v sume aspoň priemerného mesačného zárobku zamestnanca bude do výšky 500 € prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia v roku 2018, od dane z príjmov v roku 2019 a od sociálnych odvodov až od roku 2021. Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa má do výšky 500 € prvýkrát oslobodiť od zdravotných odvodov od tohto roka, od dane z príjmov takisto od tohto roka a od sociálnych odvodov od roku 2019. Z trinásteho a štrnásteho platu, ktorý prevyšuje sumu 500 €, sa bude naďalej platiť daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.

Na uplatnenie oslobodenia od dane 13. mzdy musia byť kumulatívne splnené dve podmienky:

1. Mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a
2. zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 24 mesiacov.

Pri uplatnení oslobodenia 14. mzdy od dane musia byť splnené kumulatívne tri podmienky:

1. Mzda pri príležitosti vianočných sviatkov musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a
2. zamestnanec má k 31. októbru príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 48 mesiacov a
3. zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi mzdu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku.

Otázne je dobrovoľné zavedenie 13. a 14. miezd v štátom zriadených poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorých vyplácanie týchto navýšených peňažných plnení nebolo vopred rozpočtovaných na rok 2018 a ťažko sa budú hľadať zdroje na ich výplatu. Keďže zdravotnícku oblasť nie je možné porovnávať napr. s výrobou automobilov, nebola vo veľkej miere bežná ani pri súkromných poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti výplata 13. a 14. miezd zamestnancom. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu zakotvenia právnej úpravy dobrovoľného vyplácania 13. a 14. miezd zamestnávateľom je možné predpokladať, že vyplácanie týchto miezd sa nebude celoplošne týkať všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Zverejňovanie výšky mzdy v pracovných ponukách

Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania. Ponukou zamestnania sa nechápe iba inzerát v tlači alebo na vlastnej webovej stránke zamestnávateľa alebo na webovej stránke personálnej agentúry, ale napr. aj údaj na sociálnych sieťach, bilbordoch, v letákoch či reklamných kampaniach v televíznom a rozhlasovom vysielaní. Základná zložka mzdy predstavuje sumu uvedenú v pracovnej zmluve, ktorá nesmie byť nižšia ako v pracovnej ponuke a bez súhlasu oboch zmluvných strán sa nemôže meniť. Zamestnancova mzda sa môže skladať zo základnej zložky a variabilnej zložky.

V prípade, že sa mzda skladá iba zo základnej zložky, musí dosahovať aspoň hodnotu minimálnej mzdy,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály