Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zodpovednosť za škodu spôsobenú povahou prístroja alebo veci použitej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Rubrika: Právo

Výkon zdravotnej starostlivosti je prakticky v každom jednotlivom prípade spojený s používaním a využívaním určitých prístrojov, nástrojov, medikamentov, príp. iných vecí bežnej alebo menej bežnej dennej potreby. Práve používanie prístrojov a nástrojov diagnostického, terapeutického, liečebného, príp. preventívneho charakteru, aplikácia medikamentov ako aj používanie iných vecí pri poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti nesie pre lekára (príp. zdravotnícke zariadenie) riziko vzniku zodpovednosti za škodu, ktorá pacientovi použitím takéhoto prístroja, nástroja, lieku alebo inej veci vznikla.

Výkon zdravotnej starostlivosti je prakticky v každom jednotlivom prípade spojený s používaním a využívaním určitých prístrojov, nástrojov, medikamentov, príp. iných vecí bežnej alebo menej bežnej dennej potreby. Práve používanie prístrojov a nástrojov diagnostického, terapeutického, liečebného, príp. preventívneho charakteru, aplikácia medikamentov ako aj používanie iných vecí pri poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti nesie pre lekára (príp. zdravotnícke zariadenie) riziko vzniku zodpovednosti za škodu, ktorá pacientovi použitím takéhoto prístroja, nástroja, lieku alebo inej veci vznikla.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci použitej pri plnení povinnosti (ďalej ako „zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami“) je upravená ako samostatná skutková podstata zodpovednosti za škodu v § 421a zákona č. 46/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Tento druh zodpovednosti za škodu možno spoločne so všeobecnou zodpovednosťou za škodu spôsobenou zavineným protiprávnym konaním (konaním non-lege artis) zdravotníckeho pracovníka považovať za typické skutkové podstaty zodpovednosti za škodu v medicíne.

Vo vzťahu k zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami dokonca Občiansky zákonník výslovne uvádza možnosť jej aplikácie na poskytovanie zdravotníckych služieb (§ 421a ods. 2). Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili, sa vzťahuje aj na poskytovanie zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych a iných biologických služieb.

Významné postavenie v oblasti medicínskej zodpovednosti priznáva tejto skutkovej podstate aj neustály rozvoj nových liečebných, vyšetrovacích a terapeutických metód, ktorých využívanie sa v súčasnosti nezaobíde bez pomoci najmodernejších prístrojov a nástrojov.

Samotná povaha prístrojov alebo vecí, ktoré boli pri takomto úkone použité, nesie vzhľadom na ich bezprostredný kontakt s telom (organizmom) pacienta so sebou potenciálne riziko vzniku ujmy, pričom do úvahy prichádza nielen ujma na zdraví, ale v menej obvyklých prípadoch aj škoda na veciach pacienta.

Predpoklady a podmienky vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú svoj pôvod v povahe prístroja alebo veci použitej pri plnení záväzku

V prípade tohto druhu zodpovednosti ide o typický prípad zodpovednosti za riziko (za výsledok), ktoré zodpovedný subjekt nesie bez ohľadu na mieru svojho zavinenia v konkrétnom prípade. Z uvedeného dôvodu sa za predpokladu (podmienky) vzniku tejto zodpovednosti považujú nasledovné skutočnosti:

  1. tzv. kvalifikovaná škodná udalosť, ktorou je v tomto prípade vplyv okolností priamo vyplývajúcich z povahy použitého prístroja alebo veci, ktoré boli použité ako prostriedok pri poskytovaní zdravotníckej služby (napr. zubná vŕtačka, injekčná striekačka, liečivá),
  2. vznik samotnej ujmy, ktorá môže spočívať predovšetkým v ujme na zdraví alebo na živote, v niektorých prípadoch však aj v škode na veci a
  3. príčinná súvislosť medzi ujmou a škodnou udalosťou.

Ako vyplýva z výpočtu predpokladov, nevyžaduje sa pre vznik tejto zodpovednosti žiadny protiprávny úkon ani zavinenie, či už vo forme úmyslu alebo nedbanlivosti na strane zodpovedného subjektu. Zodpovednosť za škodu spôsobenú povahou veci alebo prístroja použitých pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je teda konštruovaná na objektívnom princípe, pri ktorom sa protiprávnosť konania ani zavinenie zodpovedného subjektu neskúma, pretože nie sú v tomto prípade z právneho hľadiska relevantné.

Objektívna zodpovednosť je v tomto prípade dokonca sprísnená až do takej miery, že právny predpis nepripúšťa žiadny liberačný dôvod, na základe ktorého by bolo možné sa tejto zodpovednosti zbaviť (liberovať sa). Ide teda o absolútnu objektívnu zodpovednosť, ktorú, ak sú naplnené predpoklady jej vzniku, nesie zodpovedný subjekt bez ohľadu na to, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá riadne, v súlade so všetkými pravidlami právneho aj etického charakteru.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály