Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zodpovednostné vzťahy vznikajúce v súvislosti s použitím liečivého prípravku

Dátum: Rubrika: Právo

Použitie liečivého prípravku, cieľom ktorého je primárne ochrana zdravia pacienta, môže vo výnimočných prípadoch viesť k situáciám, v ktorých má takýto liečivý prípravok nepriaznivý účinok na zdravie buď konkrétneho pacienta alebo na zdravie určitej homogénnej skupiny pacientov. Príčiny, ktoré viedli k vzniku ujmy na zdraví pacienta, môžu spočívať v samotnej povahe použitého liečivého prípravku, v deficitoch konania subjektov, ktoré vstupujú do reťazca vzťahov k danému liečivému prípravku, v reakcii konkrétneho pacienta na predmetný liečivý prípravok, príp. do hry vstupuje kombinácia viacerých činiteľov.

Použitie liečivého prípravku, cieľom ktorého je primárne ochrana zdravia pacienta, môže vo výnimočných prípadoch viesť k situáciám, v ktorých má takýto liečivý prípravok nepriaznivý účinok na zdravie buď konkrétneho pacienta alebo na zdravie určitej homogénnej skupiny pacientov. Príčiny, ktoré viedli k vzniku ujmy na zdraví pacienta, môžu spočívať v samotnej povahe použitého liečivého prípravku, v deficitoch konania subjektov, ktoré vstupujú do reťazca vzťahov k danému liečivému prípravku, v reakcii konkrétneho pacienta na predmetný liečivý prípravok, príp. do hry vstupuje kombinácia viacerých činiteľov.

Vzhľadom na to, že situácie obdobného charakteru nemožno v medicíne úplne eliminovať, a to ani pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti dotknutých subjektov, ktorú možno očakávať, vo vzťahu k poškodenému pacientovi je kľúčové určenie, ktorý z týchto subjektov za spôsobenú ujmu zodpovedá (voči ktorému možno uplatňovať právo na náhradu škody). Zodpovednosť za ujmu, ktorá bola spôsobená v priamej príčinnej súvislosti s použitím liečivého prípravku a jeho nežiaducimi účinkami na zdravie konkrétneho pacienta alebo na zdravie určitej skupiny pacientov možno posudzovať z viacerých aspektov, v dôsledku čoho prichádza vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a ich vzájomné spolupôsobenie do úvahy viacero skupín subjektov, zodpovedajúcich za spôsobenú ujmu, pričom ich zodpovednosť sa spravuje odlišnými právnymi režimami (niektoré z nich dokonca stoja mimo rámca právnej úpravy občianskoprávnej zodpovednosti za škodu). V niektorých situáciách možno dokonca uvažovať o pluralite subjektov, zodpovedajúcich na základe rôznych zákonných noriem, pričom vo vzťahu k poškodenému by v tomto prípade mali postavenie spoločne a nerozdielne (solidárne) zaviazaných subjektov. Okruhy subjektov, ktoré za splnenia zákonných požiadaviek príslušnej právnej úpravy možno označiť za osoby povinné nahradiť spôsobenú ujmu, možno identifikovať z hľadiska viacerých právnych noriem.

V súlade s občianskoprávnou úpravou ustanovenia § 420 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) prichádzajú do úvahy ako zodpovedné subjekty všetky právnické alebo fyzické osoby, ktoré porušili svoju právnu povinnosť (konali non-lege artis), buď úmyselne alebo z nedbanlivosti (nevedomá nedbanlivosť sa dokonca v tomto prípade prezumuje a nie je potrebné ju v súdnom konaní preukazovať), pričom v dôsledku takéhoto

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály