Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (IV.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach

Keďže je už rok 2018 temer v polovici, je možné opäť nahliadnuť do rozhodovacej činnosti slovenských všeobecných súdov a poukázať na právne závery a problémy, s ktorými sa musela rozhodovacia činnosť už popasovať. Predmetom článku bude analýza niekoľkých právnych problémov na podklade troch súdnych rozhodnutí. Aj keď sú rozsudky a uznesenia súdov vydávané vždy na podklade konkrétnych skutkových okolností, často sú výsledné rozhodnutia, a najmä ich odôvodnenia, poučné aj pre medicínsko-právnu verejnosť.

Prvým rozhodnutím, na ktoré odkážeme, bude Rozsudok Okresného súdu K. z 22. februára 2018 sp. zn. 10 C 186/2015. Išlo o konanie, kde poškodená v pozícii žalobkyne žiadala od zodpovedného poisťovateľa náhradu škody na zdraví v dôsledku dopravnej nehody. Poškodená utrpela ťažké pomliaždenia ľavého ramenného kĺbu s dobou liečenia a práceneschopnosti v trvaní 3 týždne, pričom vinník nehody bol za prečin ublíženia na zdraví aj odsúdený trestným rozkazom. Sporným v konaní bolo presné stanovenie bodového ohodnotenia bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia, čo je odbornou otázkou, ktorú riešil znalec z odboru zdravotníctvo a farmácia, z odvetvia chirurgia. Pacientka od poisťovne žiadala nahradiť škodu na zdraví za bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia podľa lekárskeho posudku, ktorý bolestné stanovil na 45 bodov a sťaženie spoločenského uplatnenia na 225 bodov.

Posudkový lekár oslovený žalovanou poisťovňou na základe svojho „kontrolného posudku“, ktorý zvykne byť v praxi oponentúrou posúdenia zdravotného stavu predloženého pacientom, znížil bodové ohodnotenie a žalobkyni uhradil sumu iba 805,00 eur za 50 bodov. Znalecké dokazovanie v konaní súd zosumarizoval nasledovne (cit.): „Súdom ustanovený znalec v znaleckom posudku č. 21/2017 stanovil bolestné na 45 bodov a sťaženie spoločenského uplatnenia na 225 bodov. Žalovaná namietala, že žalobkyňa aj v roku 2010 utrpela obdobné poškodenie zdravia a v prípade, že nastáva sumarizácia oboch úrazov, nemožno subsumovať celý rozsah poškodenia zdravia a následkov sťaženia spoločenského uplatnenia pod dopravnú nehodu, preto navrhoval priznať za sťaženie spoločenského uplatnenia 50 % z 225 bodov. Súd sa nestotožnil s názorom žalovanej, keďže z predmetného znaleckého posudku je zjavné, že znalec pri stanovení bodového ohodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia za zranenie pri dopravnej nehode 29. apríla 2013 prihliadal aj na zranenie žalobkyne z roku 2010, a to zlomeninu ramennej kosti. Keďže objektívne obmedzenie hybnosti ľavého ramenného kĺbu po zlomenine v roku 2010 nebolo možné na základe predloženej zdravotnej dokumentácie určiť, ohodnotil znalec toto obmedzenie podľa zákona č. 437/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov položkou 325e na 50 bodov a znížil hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia – položku 325c o hodnotu položky 325e, t. j. 300 – 50 = 250 bodov. Takéto zníženie bodového ohodnotenia však nie je možné v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 437/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ak nemožno stav zmien zdravotného stavu pred posudzovaným poškodením na zdraví presne zistiť, nesmie pri hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia počet bodov prekročiť tri štvrtiny ustanovenej sadzby, preto obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa znalec znížil na 3/4 jej bodovej hodnoty, t. j. na 225 bodov (3/4 z 300 bodov). Z uvedeného je teda zrejmé, že znalec pri bodovom ohodnotení prihliadal aj na predchádzajúce zranenie žalobkyne, za ktoré v súlade s § 10 ods. 6 zákona č. 437/2004 Z. z. v znení nesko

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály