Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z operačného programu zdravotníctvo

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Vo vzťahu k pracovnej sile, ako základu konkurencieschopnosti ekonomiky, je zdravie jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú jej úroveň a kvalitu. Zdravá pracovná sila je synonymom prosperujúcej a výkonnej pracovnej sily schopnej vytvárať vyšší zisk. Vyššia chorobnosť spôsobuje vyššiu absenciu v práci, čo má implicitne vplyv na vyššie výrobné náklady.

Vo vzťahu k pracovnej sile, ako základu konkurencieschopnosti ekonomiky, je zdravie jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú jej úroveň a kvalitu. Zdravá pracovná sila je synonymom prosperujúcej a výkonnej pracovnej sily schopnej vytvárať vyšší zisk. Vyššia chorobnosť spôsobuje vyššiu absenciu v práci, čo má implicitne vplyv na vyššie výrobné náklady. Pri porovnávaní so štátmi EÚ 15, Slovenská republika vykazuje horšiu úroveň zdravotného stavu obyvateľstva. Rozdiely v zdraví obyvateľstva medzi jednotlivými štátmi sa dajú dokumentovať na indikátoroch zdravia (napr. stredná dĺžka života pri narodení, štandardizovaná miera úmrtnosti obyvateľstva a pod.). V nadväznosti na identifikované potreby zdravotníckej infraštruktúry SR sú zadefinované jednotlivé prioritné osi Operačného programu Zdravotníctvo:

Prioritná os 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc,
Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám,
Prioritná os 3 – Technická pomoc.

Operačný program Zdravotníctvo 2007 – 2013 sa zameriava na tieto oblasti:

  • výstavba nových kapacít spĺňajúcich požiadavky platnej legislatívy na území SR aj v oblasti životného prostredia,
  • rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry prevádzkových súborov a stavebných súborov nemocníc v súlade so súčasne platnými požiadavkami legislatívy na území SR,
  • zavádzanie najnovšieho technicko-prevádzkového, sofistikovaného, diagnostického, technologického, informačného a prístrojového vybavenia (BAT technológie),
  • riešenie energetickej hospodárnosti budov,
  • zmena palivovej základne energetických zdrojov na výrobu tepla a teplej vody v prospech využívania obnoviteľných zdrojov v súlade s Operačným programom Životné prostredie,
  • nakladanie s vybranými druhmi nebezpečných odpadov v súlade s Operačným programom Životné prostredie.

Základné podmienky čerpania nenávratných finančných prostriedkov

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako riadiaci orgán Operačného programu Zdravotníctvo, pripravilo Príručku pre prijímateľa finančných prostriedkov z tohto programu, ktorá nadobudla účinnosť 17. 2.2009. Posledná platná verzia príručky je z. 25. mája 2010. Príručka je zostavená za účelom poskytnutia doplňujúcich informácií prijímateľovi nenávratných finančných prostriedkov a zároveň má slúžiť ako pomoc pre jeho orientáciu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok počas realizácie projektu. Zároveň je aj návodom ako správne postupovať pri implementácii projektu tak, aby prebiehala optimálne a projekt bol úspešne ukončený. Obsah príručky vychádza z legislatívnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky a dokumentov príslušných k operačnému programu. Nenávratný finančný príspevok(NFP) môže žiadateľ získať iba na základe schválenej žiadosti.

Začiatok realizácie aktivít projektu

Prijímateľ NFP je povinný písomne informovať riadiaci orgán o začatí realizácie aktivít projektu do 15 kalendárnych dní od skutočného začatia realizácie aktivít projektu. Začiatok realizácie aktivít projektu, ako aj názov aktivity (činnosti) projektu, ktorou projekt začína, je prijímateľ povinný písomne oznámiť na predpísanom formulári „Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivít projektu“, ktoré je prílohou príručky.

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný začať s realizáciou aktivít projektu do 3 mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, v prípade verejného obstarávania alebo obchodnej súťaže do 1 mesiaca.

Financovanie projektu

Prijímateľ NFP je povinný realizovať projekt v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP, v ktorej sú aj dohodnuté celkové oprávnené výdavky na projekt (aktivity projektu), maximálna výška NFP, ako aj jeho percentuálny podiel na celkových oprávnených výdavkoch. Na financovanie projektu sú použité zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zdroje národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, doplnené o spolufinancovanie z vlastných zdrojov prijímateľa.

Prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov minimálne vo výške, ku ktorej sa zaviazal v zmluve o poskytnutí NFP, ako aj vlastné zdroje na úhradu všetkých neoprávaných výdavkov projektu. Porušenie tejto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP Čl. 9 ods. 2 bod 2.4 písm. n) Všeobecných zmluvných podmienok. V prípade, že prijímateľ je povinný v priebehu realizácie projektu vynaložiť vyššie vlastné zdroje financovania ako tie, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o poskytnutí NFP, je povinný dodatočne preukázať poskytovateľovi zabezpečenie týchto vlastných zdrojov financovania.

Výška nenávratného finančného príspevku je stanovená na základe výsledku procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v. z. n. p. Skutočná výška NFP závisí od skutočne zrealizovaných celkových oprávnených výdavkov. Maximálna výška NFP dohodnutá v zmluve o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Nen

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály