Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Činnosť zdravotníckeho zariadenia a jeho povinnosti voči pacientom

Dátum: Rubrika: Právo

Pojem poskytovateľ upravuje ustanovenie § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“).

Pojem poskytovateľ upravuje ustanovenie § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“).

Poskytovateľom je:

  1. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe:
    1. povolenia v súlade s § 11 zákona o poskytovateľoch alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. a o zmene a doplnení zákona č. 220/1996 Z.z. o reklame v z. n. p.,
    2. živnostenského oprávnenia na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.
  2. Fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
  3. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne v súlade so zákonom č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

V súčasnosti sa samosprávne kraje stretávajú najčastejšie s požiadavkou na vydanie povolenia pre právnickú osobu (žiadateľom na vydanie povolenia pre právnickú osobu je fyzická osoba vlastniaca povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia).

Nakoľko v zákone o poskytovateľoch neexistuje úprava umožňujúca zmenu právnej formy držiteľa povolenia – fyzická osoba je povinná uskutočniť nasledujúce úkony:

  • požiadať samosprávny kraj o zrušenie pôvodného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnom zdravotníckom zariadení,
  • žiadosť o zrušenie je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť,
  • súčasne požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdrav
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály