Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – judikát

Dátum: Rubrika: Právo

Ak ide o odborné právne otázky, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako orgán dohľadu je kompetentný vysloviť svoj odborný právny názor v rámci správnej úvahy.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Szd 1/2013 (skrátený pre publikačné účely).

Skutkový stav:

§ Krajský súd v B. B. rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a), e) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) rozhodnutie žalovaného z 30. januára 2012 ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu z 24. mája 2011 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Zároveň uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 634,22 na účet jeho právneho zástupcu, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

§ Prvostupňový správny orgán, pobočka žalovaného v B. B., uložil rozhodnutím z 24. mája 2011 žalobcovi pokutu 600 podľa § 50 ods. 2 písm. a) a § 64 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za porušenie § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe záverov 17. februára 2011 ukončeného výkonu dohľadu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti L. K., pretože pacientovi počas hospitalizácie od 9. októbra 2010 do 19. októbra 2010 nebol podaný transfúzny prípravok obsahujúci červené krvinky – erytrocyty (ďalej v texte rozsudku len „ERY masa“), aj keď vzhľadom na celkový zdravotný stav pacienta indikovaný bol.

§ Predseda žalovaného na základe rozkladu žalobcu rozhodnutím z 30. januára 2012 rozkladu čiastočne vyhovel žalobcu z dôvodu akceptovania námietky, že nepodanie transfúzie krvi bola jedna z možných alternatív liečby a prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že uložil žalobcovi pokutu 600 , keďže žalobca porušil § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti L. K. (ďalej v texte rozsudku len „pacient“) počas hospitalizácie od 9. októbra 2010 do 19. októbra 2010 nevykonal všetky zdravotné výkony na určenie správnej diagnózy a zabezpečenie včasnej a účinnej liečby, keďže mal k pacientovi počas hospitalizácie buď podať transfúzny prípravok obsahujúci červené krvinky – erytrocyty alebo ak došlo k rozhodnutiu transfúziu krvi počas hospitalizácie pacienta nepodať, mal uskutočniť opatrenia, ktoré by smerovali aspoň k ambulantnému sledovaniu krvného obrazu po prepustení pacienta a k sledovaniu reakcie na podávanú liečbu.

Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a postupu, ktorý mu predchádzal, v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe a po preskúmaní veci na nariadenom pojednávaní dospel k záveru, že žaloba je dôvodná.

V odôvodnení rozsudku konštatoval, že z obsahu spisu správneho orgánu bolo nepochybné, že žalovaný doplnil dokazovanie vykonané počas výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou u žalobcu a následného konania o uložení pokuty odbornými stanoviskami odborníka z oblasti vnútorného lekárstva a odborníka z oblasti urológie a o odborné stanovisko odborníka z oblasti hematológie a transfúziológie, a následne zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že zmenil konanie (nečinnosť), ktoré je porušením zákona, za ktoré uložil sankciu. Takýto postup považoval krajský súd za rozporný s § 59 z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály