Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Vzťah pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti možno charakterizovať z viacerých hľadísk. Ide o vzťah spoločenský, medicínsko-laický, ale celkom nepochybne aj o vzťah právny. Právny vzťah, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť vzniká ako dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vzťah pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti možno charakterizovať z viacerých hľadísk. Ide o vzťah spoločenský, medicínsko-laický, ale celkom nepochybne aj o vzťah právny. Právny vzťah, na základe ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivosť vzniká ako dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Definícia právneho vzťahu

Vychádzajúc z právnej teórie je každý právny vzťah definovaný ako právom regulovaný spoločenský vzťah, v ktorom vystupujú minimálne dvaja účastníci ako nositelia práv a povinností, ktoré vyplývajú z platnej a účinnej právnej normy.

Prvky právneho vzťahu – subjekt, objekt a obsah

Aby spoločenský vzťah bol aj vzťahom právnym, musí mať určité atribúty – prvky, ktorými sú subjekt právneho vzťahu, objekt právneho vzťahu a obsah právneho vzťahu. Na správnu kvalifikáciu, či v danom prípade ide o skutočný a nie iba domnelý právny vzťah treba jeho prvky poznať.

Subjektom právneho vzťahu je v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti pacient a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V prípade pacienta ide vždy o fyzickú osobu a v prípade poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže ísť o fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Obom typom osôb platné právo priznáva:

  1. Spôsobilosť mať práva a právne povinnosti

Pri fyzickej osobe táto spôsobilosť vzniká narodením a zaniká smrťou. Pri právnickej osobe v zásade vzniká dňom účinnosti zápisu do obchodného alebo iného registra (okrem výnimiek uvedených v osobitnom predpise) a zaniká v zásade dňom výmazu z príslušného registra.

  1. Spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti

Pri fyzickej osobe vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou, teda dovŕšením 18. roku, resp. skôr okamihom uzavretia manželstva, najskôr však dovŕšením 16. roku a zaniká smrťou. Pri právnickej osobe vzniká, resp. zaniká súčasne so získaním, resp. stratou spôsobilosti na práva a právne povinnosti.

Objektom právneho vzťahu je v prípade dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti to, kvôli čomu vstupujú subjekty do právneho vzťahu, teda hodnota v podobe zdravia.

Obsahom právneho vzťahu sú oprávnenia a právne povinnosti. Na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je jej poskytovateľ povinný pacientovi v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi poskytovať zdravotnú starostlivosť. Pacient má právo na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom. Jej poskytnutím vzniká poskytovateľovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sú upravené najmä v usta

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály