Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

K miestnej príslušnosti súdov pri správnej žalobe v sociálnych veciach

Dátum: Rubrika: Právo

V čísle 6/2016 časopisu Právo a manažment v zdravotníctve bol uverejnený odborný článok s názvom Správna žaloba v sociálnych veciach v rekodifikácii správneho súdnictva podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“), v ktorého prvej časti bolo uvedené, že miestna príslušnosť na súdne konanie bude z pôvodne určovanej príslušnosti podľa sídla druhostupňového správneho orgánu, ktorý spadal pod prislúchajúci obvod krajského súdu, zmenená na krajský súd, v ktorého obvode má sídlo prvostupňový správny orgán, ktorý rozhodoval v správnom konaní vo veci, ak SSP neustanovuje inak. Primárnym cieľom zákonodarcu pri zmene určenia miestnej príslušnosti bolo rovnomernejšie rozloženie súdnej agendy na osem vecne príslušných krajských súdov v rámci celej SR a odbremeniť Krajský súd v Bratislave, ktorý bol spomedzi súdov najväčšmi zaťažený správnou agendou.

Podľa čl. 142 ods. 1 Ústavy SR súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach; súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon.

Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom (§ 6 ods. 1 SSP).

Nová právna úprava SSP zaviedla, okrem všeobecnej správnej žaloby, aj deväť osobitných žalôb, a to: správnu žalobu v sociálnych veciach, správnu žalobu vo veciach správneho trestania, správnu žalobu vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, žalobu proti nečinnosti orgánu verejnej správy, žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy, žalobu vo volebných veciach, žalobu vo veciach územnej samosprávy, žalobu vo veciach politických práv a kompetenčnú žalobu. Určovanie miestnej príslušnosti pri rôznych typoch žalôb však nebolo určené jednotne podľa sídla prvostupňového správneho orgánu, ktorý rozhodoval v správnom konaní vo veci, ale rozdielne podľa napádaného predmetu konania (sociálne veci, správne trestanie, nečinnosť orgánu verejnej správy, iný zásah orgánu verejnej správy, azyl, zaistenie a administratívne vyhostenie, volebné veci, veci týkajúce sa územnej samosprávy, politických práv, kompetenčné žaloby a v iných veciach.

Pri žalobe v sociálnych veciach, ktorými sa v zmysle § 199 ods. 1 SSP rozumie rozhodovanie: Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“), Sociálnej poisťovn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály