Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov v právnom poriadku Slovenskej republiky v komparácii s úpravou v Českej republike (II.)

Dátum: Rubrika: Právo

V predchádzajúcej časti nášho príspevku sme sa zaoberali najmä definíciou a charakterizáciou pojmu mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov a výnimkami z povinnosti mlčanlivosti. V nasledovnom príspevku tému rozšírime o oznamovaciu povinnosť, zodpovednosť za porušenie mlčanlivosti a porovnanie s českou právnou úpravou.

Oznamovacia povinnosť

Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi nie je dotknutá zákonom uloženou povinnosťou mlčanlivosti. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

Viaceré osobitné zákony definujú povinnosť zdravotníckeho pracovníka oznamovať určité skutočnosti, o ktorých sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dozvedel. Ak by bol viazaný povinnosťou mlčanlivosti v absolútnom rozmere, nemohol by svoju oznamovaciu povinnosť riadne plniť. Keďže však túto povinnosť má zdravotnícky pracovník zo spoločensky významných dôvodov, ktoré sú verejným záujmom, je povinnosť mlčanlivosti, na ktorej spočíva len záujem jednotlivca, prelomená. Ide o oznamovacie povinnosti, ktoré súvisia s odhaľovaním trestnej činnosti, s ochranou mládeže, s ochranou verejného zdravia, v súvislosti s bezproblémovým chodom verejnej správy, a pod. Oznámením informácie sa však nestáva táto informácia verejnou, pretože povinnosť mlčanlivosti sa rozširuje aj na osobu, ktorej bola táto skutočnosť oznámená.

V nasledujúcom texte podávame výpočet tých oznamovacích povinností poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov, ktoré považujeme za najvýznamnejšie. Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, až na niektoré výnimky, bezodkladne oznamovať prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu:

  1. dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba,
  2. podozrenie na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby alebo inej osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
  3. prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno zistiť, alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou,
  4. opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na svoj zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie, opustí zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa.

Povinnosť bezodkladne oznamovať vyššie uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, alebo ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. Podľa ustanovenia § 52 ods. 5 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci povinní hlásiť Úradu verejného zdravotníctva a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenia a nosičstvo choroboplodných mikroorganizmov podľa zoznamu uvedeného v p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály