Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO AKO FORMA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Súčasná, už takmer rok trvajúca mimoriadna situácia spojená s infekčným ochorením COVID- 19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV2 priniesla okrem priamych dopadov na každodenný život občanov Slovenskej republiky aj nesmiernu záťaž na zdravotníctvo a zdravotníckych pracovníkov, a s tým súvisiace aj nevyhnutné zmeny v jednotlivých zdravotníckych zákonoch. Jedným z nových subjektov v systéme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa od 21. mája 2020 stalo mobilné odberové miesto (ďalej len „MOM“). Podľa § 4 písm. a), bod 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe rozhodnutia o povolení alebo o nariadení vytvorenia MOM.

Podľa zákonodarcu cieľom tejto úpravy bolo v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 vytvoriť pružne samostatného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý bude vykonávať odbery biologického materiálu. Z hľadiska formy poskytovania zdravotnej starostlivosti je MOM podľa § 7 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 576/2004 Z.z.") v spojení s § 7 ods. 2 a 3 písm. a), bod 6 zákona č. 578/2004 Z.z. ambulantné zdravotnícke zariadenie a zdravotná starostlivosť v MOM sa poskytuje ako iná špecializovaná ambulantná starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v mobilnom odberovom mieste. Okrem toho sa zdravotná starostlivosť v MOM poskytuje aj formou výjazdovej služby v domácom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo v inom prostredí (napríklad zariadenie sociálnych služieb). Vzhľadom na to, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú MOM, sa zriaďujú podľa potreby a vzhľadom na epidemiologickú situáciu, nie sú zaradení do minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Taktiež poskytovanie zdravotnej starostlivosti v MOM sa nevykonáva formou výkonu samostatnej zdravotníckej praxe, t.j. že zákonodarca vylúčil túto formu poskytovania zdravotnej starostlivosti z tohto inštitútu a jej poskytovanie sa nemôže vykonávať na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, ktorú vydáva príslušná stavovská komora.
Personálne a materiálno-technické zabezpečenie MOM
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. ustanovilo vyhláškou č. 183/2020 Z.z. minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie MOM, a to v závislosti od toho, či sa v MOM odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR alebo na diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19.
Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového mies­ta, kde sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR tvoria dvaja zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie:
a)
lekár,
b)
zdravotnícky záchranár,
c)
sestra,
d)
praktická sestra (od 1. januára 2021 zdravotnícky asistent) alebo
e)
profesionálny vojak, ktorý vyko­náva zdravotnícke povolanie podľa písm. a) až d).
Okrem dvoch zdravotníckych pra­covníkov je v MOM, kde sa vykonáva diagnostický test RT-PCR vždy prítomná jedna plnoletá fyzická osoba zabezpečujúca smerovanie pacientov, určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje MOM.
Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, kde sa odoberá biologický materiál na diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19, tvorí jeden zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie:
a)
lekár,
b)
zubný lekár,
c)
zdravotnícky záchranár,
d)
sestra,
e)
praktická sestra (od 1. januá­ra 2021 zdravotnícky asistent) alebo
f)
profesionálny vojak, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa písm. a) až e).
Okrem jedného zdravotníckeho pracovníka sú v MOM, kde sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19, vždy prítomné štyri plnoleté fyzické osoby zabezpečujúce plynulé testovanie, najmä ďalšie činnosti súvisiace s vykonávaním testovania, vydávaním potvrdení o výsledku antigénového testu a zabezpečením administratívny
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály