Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Možnosti účtovania a doúčtovania v stomatológii

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Privatizácia zdravotníckych zariadení vrátane stomatológie nastolila otázku ich financovania a tvorby cien stomatologických výkonov. Transformácia zdravotníctva postavila lekára na úroveň podnikateľa poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť na základe zmluvných vzťahov s poisťovňami. Lekár sa prevádzkovaním súkromnej praxe stáva podnikateľom v plnom rozsahu vo vysoko špecifickej oblasti. Platia preňho všetky zákony a vyhlášky, ako pre každého iného podnikateľa.

Privatizácia zdravotníckych zariadení vrátane stomatológie nastolila otázku ich financovania a tvorby cien stomatologických výkonov. Transformácia zdravotníctva postavila lekára na úroveň podnikateľa poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť na základe zmluvných vzťahov s poisťovňami. Lekár sa prevádzkovaním súkromnej praxe stáva podnikateľom v plnom rozsahu vo vysoko špecifickej oblasti. Platia preňho všetky zákony a vyhlášky, ako pre každého iného podnikateľa. Jediný rozdiel oproti ostatným podnikateľom je v odlišnom spôsobe získavania a vydávania povolenia na výkon činnosti a absencie možnosti správať sa trhovo pri poskytovaní neodkladnej zdravotníckej starostlivosti. Zároveň si lekár musí uvedomiť, že za všetko, čo potrebuje získať pre svoju privátnu ambulanciu, musí zaplatiť svojim dodávateľom, vrátane poradenstva v plnej výške a vrátane DPH.

Zdravotná poisťovňa je pre lekára externý zákazník, ktorý si u poskytovateľov zdravotníckych služieb, teda aj stomatológov, objednáva pre svojich poistencov limitovaný objem služieb a zároveň zaväzuje poskytovateľa, aby zdravotnícku starostlivosť poskytoval jej poistencom v plnom rozsahu. Ako náhradu za dodané služby neposkytuje mzdu alebo iné plnenie, ale peňažný balík, ktorý je výrazne ohraničený reštrikčnými normami. Objem peňažných prostriedkov v stomatológii je výsledkom dohody so zdravotnými poisťovňami. To isté platí aj pre cenu bodu.

Počet bodov za konkrétny stomatologický výkon je určený v C zozname stomatologických výkonov [pozri zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“), opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva a prílohu k opatreniu č. 07045-9/2005 a opatrenie č. 777/2004 Z. z. ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzaj, alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia – ďalej len „opatrenie č.777/2004 Z. z.“].

V C zozname stomatologických výkonov je určený počet bodov za konkrétny stomatologický výkon. Počet bodov určuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Následne je cena bodu vyjadrená v € a je predmetom rokovania medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi. Poskytovateľov na rokovaniach zastupuje ich stavovská organizácia – Slovenská komora zubných lekárov. Cena bodu je dohodnutá väčšinou na obdobie jedného roka.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály