Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Národný zdravotnícky informačný systém podľa novej právnej úpravy (2.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Národný zdravotnícky informačný systém podľa novej právnej úpravy

V minulom čísle sme sa venovali vymedzeniu pojmu národný zdravotnícky informačný systém (ďalej aj „NZIS“), jeho súčasťami a obsahom, t. j. administratívnym a zdravotným registrom, ako aj elektronickej zdravotnej knižke. V tomto pokračovaní nadviažeme témou spracúvania a poskytovania osobných údajov z NZIS, jeho bezpečnosti, práv a povinností osôb v súvislosti s jeho vytvorením, prevádzkou a spustením do prevádzky.

Spracúvanie a poskytovanie údajov z národného zdravotníckeho informačného systému

Vzťah k zákonu o ochrane osobných údajov

Keďže obsahom NZIS je databáza rôznych osobných údajov o prijímateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, je pochopiteľné, že na spracúvanie týchto údajov sa podľa § 13 ods. 2 zákona o NZIS ­použijú ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Táto právna úprava sa na ochranu osobných údajov použije, ak zákon o NZIS v jednotlivých prípadoch neustanoví inak.

Zákon o ochrane osobných údajov v § 9 ods. 1 požaduje, aby prevádzkovateľ informačného systému osobné údaje spracúval len na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zákona, medzinárodnej zmluvy, prípadne priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie. Ďalej sa v § 10 ustanovuje, v ktorých prípadoch možno osobné údaje spracovať bez súhlasu dotknutej osoby. Takto možno osobné údaje spracovať, ak účel ich spracúvania, okruh dotknutých osôb a zoznam prípadne rozsah spracúvaných osobných údajov je ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom. Poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť osobné údaje spracúvané v informačnom systéme možno len vtedy, ak účel poskytnutia, sprístupnenia alebo zverejnenia, zoznam poskytovaných, sprístupňovaných alebo zverejňovaných osobných údajov a zoznam prípadne okruh tretích osôb, ktorým sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, ustanovuje osobitný zákon.

V zhode s uvedenými zásadami zákon o NZIS ustanovuje v prílohách č. 1 až 3 náležitosti pre spracúvanie a prípadne aj poskytovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby jednotlivo pre každý administratívny register, zdravotný register a zoznam hlásení podľa § 10 zákona o NZIS. Preto, ak sa spracúvanie, príp. poskytovanie osobných údajov vykonáva v súlade s ustanoveniami týchto príloh, súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje. Zákon o NZIS ďalej v príslušných ustanoveniach (napríklad § 3 ods. 4 alebo § 4 ods. 3) upravuje poskytovanie údajov z NZIS v anonymizovanej forme na účel výkonu štátnej zdravotnej politiky, v zovšeobecnenej – agregovanej podobe na účely štátnej štatistiky a podobne.

Spracúvanie a poskytovanie údajov z elektronickej zdravotnej knižky

Údaje v elektronickej zdravotnej knižke sa podľa § 5 ods. 2 zákona o NZIS aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pričom každý záznam v elektronickej zdravotnej knižke je podpísaný elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka, ktorý ho vytvoril. Údaje z pacientskeho sumára v súlade s § 6 ods. 2 zákona o NZIS aktualizuje všeobecný lekár, vybrané údaje však pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dopĺňajú aj iné osoby.

Rozsah údajov z elektronickej zdravotnej knižky poskytovaných jednotlivým subjektom je zákonom o NZIS vymedzený podľa toho, o akú kategóriu subjektu ide. Pri stanovení zoznamu poskytovaných údajov sa pritom prihliada na údaje, ktoré uvedené subjekty potrebujú pri svojej činnosti. Logicky najširší rozsah údajov sa poskytuje dotknutej osobe, ktorá pristupuje k údajom z elektronickej zdravotnej knižky prostredníctvom Národného portálu zdravia, pričom sa identifikuje vložením preukazu poistenca s elektronickým čipom (ďalej len „elektronický preukaz poistenca“), prípadne občianskeho preukazu s elektronickým čipom do čítacieho zariadenia. Výnimkou sú údaje o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ku ktorým dotknutej osobe umožňuje prístup ošetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyšetrenia požiadal. Sprístupnenie výsledkov vyšetrení sa tak realizuje v prítomnosti ošetrujúceho lekára, čím sa má podľa dôvodovej správy k zákonu o NZIS chrániť integrita dotknutej osoby pred neodbornou interpretáciou týchto výsledkov.

Okrem dotknutej osoby sa údaje z elektronickej zdravotnej knižky poskytujú zdravotníckym pracovníkom vymenovaným v § 5 ods. 5 zákona o NZIS. Najširší okruh údajov sa poskytuje prirodzene všeobecnému lekárovi dotknutej osoby. Všeobecnému lekárovi sa údaje poskytujú po jeho autorizácii v NZIS pomocou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka vydaného podľa § 7 zákona o NZIS a po zadaní rodného čísla dotknutej osoby. Ostatní zdravotnícki pracovníci vymedzení v zákone o NZIS môžu pristupovať k im poskytovaným údajom len po vložení elektronického preukazu poistenca do čítacieho zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Rozsah poskytovaných údajov zákon o NZIS zužuje na údaje, ktoré zdravotnícki pracovníci

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály