Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie a nároky z toho vyplývajúce

Dátum: Rubrika: Právo

V uvedenom príspevku sa zameriavame na podrobnejšiu analýzu rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 29. októbra 2013, sp. zn. 25 Cdo 1050/2012, ktorý prejednával prípad pacienta nespokojného s výsledkom plastickej operácie [1]. Táto kauza má významný právny vplyv aj na riešenie obdobných prípadov v Slovenskej republike, resp. už len v Slovenskej republike, nakoľko v Českej republike sa medzitým zmenila právna úprava a uvedené rozhodnutie je tam použiteľné len v obmedzenom rozsahu.

Rozhodnutie otvorilo vzťah často používaného pojmu „lege artis“ a výsledku poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorý okrem iného môže mať aj estetickú podobu. V uvedenom zmysle sa Najvyšší súd Českej republiky vyslovil za oddeliteľnosť, resp. za nemožnosť stotožňovania a podriaďovania estetického výsledku operácie pod pojem lege artis [2].

Základná charakteristika uplatňovania náhrady škody na zdraví v Slovenskej republike

Prv než sa budeme v článku venovať konkrétnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu ČR, je vhodné v krátkosti poukázať na teoretické právne východiská náhrady škody na zdraví v Slovenskej republike.

Predpokladom uplatňovania a úspešnosti nárokov na náhradu škody na zdraví a náhrady nemajetkovej ujmy je:

  1. porušenie právnej povinnosti (postup non lege artis) alebo existencia právom predpokladanej okolnosti,
  2. vznik škody,
  3. existencia príčinnej súvislosti,
  4. zavinenie pri porušení právnej povinnosti.

Vo všeobecnosti je zodpovednosť za škodu založená na princípe, kde každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti (§ 420 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – ďalej len „Občiansky zákonník“). Tejto povinnosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil. Z tohto pravidla však existujú výnimky, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) síce postupoval lege artis alebo porušenie právnej povinnosti nezavinil, ale aj napriek tomu mu zákon ukladá zodpovednosť na náhradu škody (zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, napr. vadný liek, prístroj, alebo zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov).

Osoby vykonávajúce činnosť poskytovateľov a ich zamestnanci sa stretávajú s veľkým množstvom povinností a z toho vyplývajúcich zodpovednostných vzťahov – trestnoprávne, pracovnoprávne, občianskoprávne, disciplinárne. Ide pritom o povinnosti, ktorých poznanie, spoznanie, ako aj pochopenie vyžaduje celoživotné vzdelávanie.

Povinnosti zdravotníckeho pracovníka sú uvedené v právnych normách, avšak existuje množstvo pravidiel, ktoré v právnych normách alebo v iných interných normách nenájdeme. Ide totiž o pravidlo postupu lege artis, čo vo všeobecnosti možno označiť ako postup, ktorý je v súlade s medicínskymi poznatkami, rešpektujúc konkrétne okolnosti prípadu a je prevedený odborne pripravenými zdravotníckymi pracovníkmi. Neexistuje jedna a úplne vystihujúca definícia pojmu „lege artis“, čo spôsobuje v praxi právne problémy. [3]

K postupu non lege artis môže dôjsť tak aktívnym (komisívnym), ako aj omisívnym konaním.

Ďalšou podmienkou vzniku zodpovednosti je existencia škody, a to škoda skutočná a ušlý zisk. Skutočnou škodou na zdraví je bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náklady na liečenie a iné. Ušlý zisk je to, čo by poškodený získal, ak by nedošlo ku škodovej udalosti.

Aby vznikol zodpovednostný vzťah, je potrebný kauzálny nexus, a teda príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom/právom a predpokladanou okolnosťou, t. j., aby škoda vznikla v dôsledku protiprávneho konania [4].

Práve príčinná súvislosť predstavuje najťažš

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály