Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nové odborné usmernenia MZ SR, nedávne zmeny právnych predpisov a ich vplyv na zdravotnícke služby

Dátum: Rubrika: Očami lekára

V tomto článku sa budeme venovať najnovšiemu vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom sú okrem iných, najmä dve dôležité odborné usmernenia, regulujúce spoluprácu ambulantných a ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dvom zákonom, ktoré prinášajú do ambulantnej a ústavnej praxe viacero noviniek. Rozoberieme ich z praktického pohľadu a poukážeme na niektoré úskalia, s ktorými by sa pri ich realizácii v praxi mohli stretnúť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Vestník MZ SR z 25. júna 2014, čiastka 27-32, ročník 62

1. Odborné usmernenie č. 02032/2014-SZ o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení, upravuje spoluprácu medzi vyšetrenia indikujúcim lekárom – špecialistom a vykonávajúcim všeobecným lekárom. Lekár – špecialista môže delegovať vykonanie laboratórnych odberov a odoslanie pacienta na zobrazovacie vyšetrenia (napr. sono, CT, MR) pri splnení týchto podmienok:

  1. medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí spolupracujú pri diagnostike a liečbe pacienta, existuje časová dostupnosť viac ako 60 minút,
  2. hrozí riziko z premeškania pri vykonaní efektívnej diagnostiky a liečby pacienta,
  3. pacient je imobilný alebo má sťaženú mobilitu alebo
  4. pacient má súbežne absolvovať viaceré vyšetrenia v rovnakom čase a u jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Indikujúci lekár poučí pacienta o dôvodoch svojho rozhodnutia, priloží odosielajúcemu lekárovi potrebné žiadanky s pečiatkou, podpisom, kontaktom na svoju ambulanciu, prípadne dátumom vykonania požadovaného vyšetrenia. Odosielajúci lekár označí žiadanky svojou pečiatkou a podpisom s poznámkou „odosielajúci lekár – doručiť výsledok“. Ten potom pri najbližšej kontrole lekárovi – špecialistovi odovzdá pacient alebo mu ho doručí odosielajúci lekár.

Článok III. ods. 8 cit. usmernenia určuje, že výsledky z vyšetrení majú byť doručené vykonávajúcemu lekárovi a ten má následne výsledky doručiť indikujúcemu lekárovi.

Článok IV. cit. usmernenia upravuje zodpovednosť za zber, vyhodnotenie a kontrolu výsledkov vyšetrení. Zodpovednosť za zaslanie výsledkov indikujúcemu lekárovi má vykonávajúci lekár, avšak ten ich môže vyhodnotiť až potom, keď ich dostane. Toto ustanovenie, podľa môjho názoru, zbytočne pridáva povinnosti všeobecným lekárom. Vhodnejšie znenie by bolo také, ktoré by určovalo povinnosť laboratória alebo oddelenia zobrazovacích vyšetrovacích metód, zaslať výsledok indikujúcemu lekárovi, ku ktorému pacient príde na kontrolu a po nej následne odovzdá nález lekára – špecialistu aj s uvedenými výsledkami všeobecnému lekárovi, ktorý tým o informáciu o výsledkoch nielenže nepríde, ale bude pri nej mať aj komplexné zhodnotenie, ako ďalej pri liečbe pacienta postupovať.

2. Odborné usmernenie č. 12 826/ /2014-SZ o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti. Umožňuje vykonávanie tzv. predoperačných vyšetrení pri plánovaných operačných zákrokoch aj všeobecným lekárom. Indikujúcim lekárom na predoperačné vyšetrenie je spravidla operatér, ale môže to byť aj lekár, vykonávajúci výkony, vyžadujúce anestéziologickú starostlivosť v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (napr. gastroenterológ, gynekológ, urológ či iný lekár – špecialista) Keďže odborné usmernenie bližšie nešpecifikuje postgraduálne vzdelanie lekárov, ktorí sú oprávnení toto vyšetrenie vykonať, ale uvádza len odbornosti (všeobecný lekár, internista a anestéziológ), z jeho dikcie možno vyvodiť záver, že ak je indikujúcim lekárom napr. lekár s atestáciou I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo, vyšetrenia pred výkonom, vyžadujúcim si anestéziologickú starostlivosť si môže vykonať sám. Týka sa to napr. výkonov vyžadujúcich si anestéziologickú starostlivosť v gastroenterológii. Indikujúci lekár je tiež zodpovedný za indikáciu laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, potrebných pred anestéziologickým vyšetrením a vlastným zákrokom.

Zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578//2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály