Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Novinky v medicínskej legislatíve

Dátum: Rubrika: Právo

Dňa 28. mája 2014 bol Národnou radou SR schválený zákon, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil dňa 13. júna 2014 na opätovné prerokovanie Národnou radou SR. Následne dňa 24. júna 2014 bol Národnou radou SR po zapracovaní pripomienok schválený zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“).

Novelizuje sa viacero zákonov:

  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“),
  • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“),
  • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“),
  • zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o záchrannej zdravotnej službe“),
  • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“),
  • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“),
  • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“),
  • zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme“),
  • ako aj ďalšie nemedicínske zákony.

Tento zákon nadobudol účinnosť 30. júna 2014, resp. 1. júla 2014. Novela sa venuje predovšetkým zákonu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a tým si dovolím začať.

Zmeny v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Prvou vážnejšou zmenou týkajúcou sa poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti je, že zákon v prílohe 1a vymenúva všetky druhy špecializovaných ambulancií. Doteraz zákon druhy týchto ambulancií neurčoval. Novela zavádza 64 druhov špecializovaných ambulancií.

Sú to tieto ambulancie: gynekologická ambulancia, ambulancia zubného lekárstva, ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, ambulancia čeľustnej ortopédie, ambulancia vnútorného lekárstva, angiologická ambulancia, ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, endokrinologická ambulancia, gastroenterologická ambulancia, geriatrická ambulancia, hematologická a transfúziologická ambulancia, infektologická ambulancia, ambulancia tropickej medicíny, ambulancia klinickej farmakológie, kardiologická ambulancia, ambulancia klinickej onkológie, ambulancia radiačnej onkológie, ambulancia pracovného lekárstva, nefrologická ambulancia, pneumologicko-ftizeologická ambulancia, reumatologická ambulancia, algeziologická ambulancia, chirurgická ambulancia, ambulancia kardiochirurgická, ambulancia neurochirurgická, ambulancia úrazovej chirurgie, ambulancia plastickej chirurgie, ambulancia cievnej chirurgie, ortopedická ambulancia, urologická ambulancia, mamologická ambulancia, otorinolaryngologická ambulancia, ambulancia hrudníkovej chirurgie, oftalmologická ambulancia, dermatovenerologická ambulancia, neurologická ambulancia, psychiatrická ambulancia, ambulancia detskej psychiatrie, ambulancia klinickej psychológie, ambulancia klinickej logopédie, ambulancia liečebnej pedagogiky, ambulancia lekárskej genetiky, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ambulancia akupunktúry, ambulancia telovýchovného lekárstva, ambulancia andrológie, ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, ambulancia pediatrickej chirurgie, ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, ambulancia pediatrickej gynekológie, ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie, ambulancia pediatrickej kardiológie, ambulancia pediatrickej nefrológie, ambulancia pediatrickej neurológie, ambulancia pediatrickej oftalmológie, ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, ambulancia pediatrickej reumatológie, ambulancia pediatrickej urológie, ambulancia paliatívnej medicíny, ambulancia nukleárnej medicíny, ambulancia dentálnej hygieny, špecializovaná ambulancia Horskej záchrannej služby, špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru.

V praxi to znamená, že od 1. júla 2014 môže záujemca o ambulanciu špecializovanej starostlivosti získať povol

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály