Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Novinky v "potravinovom zákone" - zmena legislatívy na úseku potravín a ich predaja

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Od 1. júla 2022 sa menila doteraz platná legislatíva vo vzťahu k potravinám tým spôsobom, že po novom bude možný už aj predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Túto zmenu umožnila novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“), ku ktorej dôjde účinnosťou zákona č. 211/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“).

Okrem toho, novela zákona o potravinách tiež posilnila ochranu zdravia spotrebiteľa a trhu. Zároveň došlo k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených v Slovenskej republike pri listinnej alebo elektronickej propagácií a marketingu. Prevádzkovateľ však bude povinný uviesť percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky v propagačnom letáku. Novela ďalej ustanovila systém ochrany potravinovej bezpečnosti štátu. Zároveň sa doplnili skutkové podstaty správnych deliktov, zmiernili sa pokuty za priestupky fyzických osôb a tiež sa znížila dolná hranica sadzby pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov.
Predaj potravín po dátume minimálnej trvanlivosti
Jednou z najvýraznejších zmien, ktorú novela zákona od 1. júla priniesla, je zrušenie zákazu predaja potravín po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti. Podľa doterajšej právnej úpravy sa zakazovalo umiestňovať na trh nielen potraviny po uplynutom dátume spotreby, ale aj po uplynutom dátume ich minimálnej trvanlivosti. V prípade bezpečných potravín po dátume ich minimálnej trvanlivosti zákon pripúšťal výnimku, ktorú predstavoval bezodplatný prevod potravín prevádzkovateľom potravinárskeho podniku v prospech osôb, ktoré vykonávali činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb (tzv. "charitatívne organizácie").
Táto výnimka bezodplatného prevodu potravín charitatívnym organizáciám zostáva naďalej v platnosti, aj po nadobudnutí účinnosti novely. Platí, že charitatívna organizácia môže aj naďalej nakladať s takýmito potravinami až po registrácii prevádzkarne výdajne stravy, pričom je zároveň povinná pred začatím činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie.
Po novom však zákon o potravinách umožňuje prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku predávať potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, a to za podmienok ustanovených v zákone. Táto nová výnimka zo zákazu sa vzťahuje len na potraviny, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:
a)
sú bezpečné,
b)
prevádzkovateľ ich predáva len vo svojich vlastných prevádzkach,
c)
prevádzkovateľ ich predáva len konečnému spotrebiteľovi,
d)
musia byť zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín, pričom miesto predaja musí byť zreteľne označené týmito údajmi:
-
informáciou, že ide o potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,
-
upozornením na skutočnosť, že chuťové alebo výživové parametre môžu byť zmenené,
-
informáciou o poslednom znížení predajnej ceny.
e)
predávať ich možno najviac po dobu 45 dní od uplynutia dátumu ich minimálnej trvanlivosti.
Zákon o potravinách tak v zmysle jeho poslednej novelizácie obsahuje možnosť uvádzať na trh potraviny s uplynutým dátumom minimálnej trvanlivosti v dvoch formách:
-
formou bezodplatného prevodu,
-
formou predaja pri dodržaní zákonom ustanovených podmienok.
Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý predáva potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, zodpovedá za ich bezpečnosť.
Pri skúmaní bezpečnosti potravín je potrebné vychádzať z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály