Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochrana osobných údajov v komorách

Dátum: Rubrika: Právo

Právo na samostatné rozhodovanie o vlastných záležitostiach môže byť zverené aj subjektom, ktoré spája určitý spoločný záujem. V takomto prípade ide o záujmovú či profesnú samosprávu. Príkladom môžu byť Slovenská lekárska komora, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora ortopedických technikov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora psychológov.

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa nachádzajú údaje o fyzických alebo právnických osobách, je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Ak účel, prípadne aj prostriedky spracúvania osobných údajov ustanovuje osobitný zákon, prevádzkovateľom je ten, koho na plnenie účelu spracúvania ustanoví zákon, alebo kto splní zákonom ustanovené podmienky.

To platí aj vtedy, ak tak ustanovuje právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie [§ 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)].

Tento článok sa venuje spracúvaniu osobných údajov v komorách v „Informačnom systéme – členstvo v komore“ (vedenie členov komory) a v „Informačnom systéme – register“ (vedenie registra zdravotníckych pracovníkov).

Právny podklad spracúvania a zoznam osobných údajov v Informačných systémoch

Podľa § 43 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) napríklad Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi. Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania lekára a je bezúhonná (§ 38 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti), ak požiada o zápis do zoznamu členov. Členom Slovenskej lekárskej komory môže byť aj osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania lekára, ale toto povolanie nevykonáva (v takomto prípade nie je v registri lekárov).

V Informačnom systéme – členstvo v komore je právnym podkladom na získavanie a spracúvanie osobných údajov ustanovenie § 7 ods. 4 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko za členstvo v komore člen platí, a za tento poplatok prevádzkovateľ členom poskytuje okrem iného služby uvedené v § 49 zákona poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Členstvo v komore je dobrovoľné a dotknutá osoba o členstvo písomne žiada podľa § 51 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Príklad

V praxi sa zistilo, že prevádzkovateľ získaval súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v Informačnom systéme – členstvo v komore podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na to, že právnym podkladom je ustanovenie § 7 ods. 4 písm. b) cit. zákona, je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje o dotknutých osobách bez súhlasu. Získavanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov od členov komory je právne irelevantné.

Zoznam osobných údajov v Informačnom systéme – členstvo v komore je napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónny kontakt, e-mail. Nakoľko zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti neustanovuje zoznam osobných údajov na účely zapísania člena do zoznamu členov, s výnimkou osobných údajov o ich odbornej spôsobilosti a o bezúhonnosti, je prevádzkovateľ povinný získavať na účely zápisu do zoznamu členov len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) cit. zákona prevádzkovateľ má povinnosť zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

V praxi sa zistilo, že prevádzkovateľ vo väčšine prípadov nezískava osobné údaje v Informačnom systéme – – členstvo v komore a v Informačnom systéme –

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály