Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochrana práv lekára (I.)

Rubrika: Právo

Cieľom tohto článku je priblížiť praktické možnosti právnej ochrany lekára. Napriek tomu, že práva zmienené v článku je pochopiteľne možné aplikovať aj na ostatné kategórie zdravotníckych pracovníkov, s ohľadom na mieru zodpovednosti však budú najčastejšie subjektom ich uplatnenia predovšetkým lekári a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ako fyzické alebo právnické osoby). Nepoznám žiadne iné povolanie, s výnimkou povolania lekára, pri ktorom je rozsah zodpovednosti tak široký. Lekár môže byť za určitých okolností účastníkom rôznych správnych konaní (vo vzťahu k orgánu príslušnému na vydanie povolenia, vo vzťahu k Slovenskej lekárskej komore, vo vzťahu k Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou), ako aj účastníkom občiansko-právneho súdneho konania alebo trestného konania.

Cieľom tohto článku je priblížiť praktické možnosti právnej ochrany lekára. Napriek tomu, že práva zmienené v článku je pochopiteľne možné aplikovať aj na ostatné kategórie zdravotníckych pracovníkov, s ohľadom na mieru zodpovednosti však budú najčastejšie subjektom ich uplatnenia predovšetkým lekári a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ako fyzické alebo právnické osoby). Nepoznám žiadne iné povolanie, s výnimkou povolania lekára, pri ktorom je rozsah zodpovednosti tak široký. Lekár môže byť za určitých okolností účastníkom rôznych správnych konaní (vo vzťahu k orgánu príslušnému na vydanie povolenia, vo vzťahu k Slovenskej lekárskej komore, vo vzťahu k Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou), ako aj účastníkom občiansko-právneho súdneho konania alebo trestného konania.

Ochrana práv lekára v správnom konaní

Z povahy svojho povolania lekár môže byť (ako zdravotnícky pracovník alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) účastníkom správneho konania – najčastejšie konania podľa zákona č.  578/2004 Z. z. o po­skytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“).

Podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti môže byť lekár:

 • účastníkom konania o vydanie povolenia, dočasného pozastavenia povolenia, zrušenia povolenia,
 • účastníkom konania o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie,
 • účastníkom konania o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení registrácie,
 • účastníkom disciplinárneho ko­nania vedeného Slovenskou lekárskou komorou,
 • účastníkom konania, v ktorom sa prešetrujú sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti [§ 60 ods. 2 písm. f)].

Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vykonáva:

 1. orgán príslušný na vydanie povolenia, ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia,
 2. komora príslušná na vydanie licencie, ak ide o plnenie povinností držiteľmi licencií a dodržiavanie podmienok na vydanie licencie,
 3. komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov, ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 80 ods. 1 písm. b) až d) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
 4. komora príslušná na združovanie zdravotníckych pracovníkov, ak ide o plnenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Orgán príslušný na vydanie povolenia a komora príslušná na vydanie licencie sú oprávnení za podmienok ustanovených zákonom o po­skytovateľoch:

 1. ukladať pokuty,
 2. dočasne pozastaviť povolenie alebo licenciu,
 3. zrušiť povolenie alebo licenciu,
 4. ukladať disciplinárne opatrenia.

Podľa zákona o zdravotných poisťovniach Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne ­pos­kytovanie zdravotnej starostlivosti. Výsledkom dohľadu potom môžu byť sankcie, podanie návrhu na uloženie sankcie, uloženie opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo uloženie povinnosti prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Úrad môže poskytovateľovi ukladať pokuty, rozhodnúť o zákaze výkonu zdravotníckeho povolania najviac na

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály