Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochrana zdravia zamestnancov pri práci – zmeny v kategorizácii prác z hľadiska zdravotného rizika

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika vyjadruje mieru zdravotného rizika, ktorému sú zamestnanci pri práci vystavení pri expozícii zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia.

Od 1. apríla 2018 nadobudli účinnosť legislatívne úpravy, ktoré obsahujú zmeny a doplnenia súvisiace s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika:

  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“),
  • vyhláška MZ SR č. 91/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z.“).

V § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.sú rámcovo upravené všeobecné kritériá na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík vrátane rizikových prác.

Práce sa zaraďujú do kategórií 1, 2, 3 a 4 podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, posúdenia zdravotných rizík pri práci a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k vykonávanej práci. Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. bola doplnená všeobecná definícia kategórií prác vzhľadom na mieru zdravotného rizika u jednotlivých kategórií takto:

  • Práce zaradené do kategórie 1 – miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je akceptovateľná; nie je riziko poškodenia zdravia zamestnancov.
  • Práce zaradené do kategórie 2 – miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je tolerovateľná, je vyššia ako u obyvateľov, nie sú prekročené určené limity alebo kritériá na ochranu zdravia zamestnancov upravené osobitnými predpismi; nie je predpoklad poškodenia zdravia zamestnancov, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia.
  • Práce zaradené do kategórie 3 – miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je vysoká, sú to rizikové práce, určené limity alebo kritériá na ochranu zdravia zamestnancov upravené osobitnými predpismi sú prekročené; zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom.
  • Práce zaradené do kategórie 4 – miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je veľmi vysoká, sú to rizikové práce, určené limity alebo kritériá na ochranu zdravia zamestnancov upravené osobitnými predpismi sú niekoľkonásobne prekročené; zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom.

Rizikové práce sú práce zaradené do kategórie 3 alebo 4, pri ktorých je ohrozené zdravie zamestnancov a pri ktorých môže vzniknúť choroba z povolania, profesionálna otrava alebo iné poškodenie zdravia v súvislosti s prácou.

Povinnosťou zamestnávateľa, ale aj fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba), je predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie práce do rizikových prác, ako aj návrhy na zmenu alebo vyradenie z rizikových prác. O zaradení prác do kategórií 3 a 4 rozhoduje orgán verejného zdravotníctva, ktorý môže určiť rizikové práce aj z vlastného podnetu. Údaje o rizikových prácach sú sumarizované v elektronickej forme na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Regionálne úrady verejného zdravotníctva vedú regionálne registre rizikových prác; Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vedie celoslovenský register rizikových prác. Údaje z týchto registrov poskytujú orgány verejného zdravotn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály