Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Odhad hodnoty ambulancie lekára

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Ohodnocovanie podnikov sa dostalo do popredia od roku 1989 po prechode na trhové hospodárstvo. V období veľkej a malej privatizácie vznikla potreba stanovenia hodnoty podnikov v súvislosti s ich predajom. V súčasnosti je už problematika ohodnocovania dostatočne rozpracovaná a okrem znalcov a znaleckých organizácií, ohodnocovanie podnikov bežne využívajú aj vrcholoví manažéri na manažérske rozhodovanie. V mnohých prípadoch rozhodnutiu o expanzii podniku prípadne jeho zatvorení a presunutí do iného štátu predchádza ohodnotenie podniku formou znaleckého posudku.

Ohodnocovanie podnikov sa dostalo do popredia od roku 1989 po prechode na trhové hospodárstvo. V období veľkej a malej privatizácie vznikla potreba stanovenia hodnoty podnikov v súvislosti s ich predajom. V súčasnosti je už problematika ohodnocovania dostatočne rozpracovaná a okrem znalcov a znaleckých organizácií, ohodnocovanie podnikov bežne využívajú aj vrcholoví manažéri na manažérske rozhodovanie. V mnohých prípadoch rozhodnutiu o expanzii podniku prípadne jeho zatvorení a presunutí do iného štátu predchádza ohodnotenie podniku formou znaleckého posudku.

Článok rieši problematiku ohodnocovania ambulancie lekára, ktorá je prevádzkovaná (v prípade neprevádzkovanej ambulancie je jej hodnota výrazne odlišná a odlišné sú aj využívané metódy ohodnocovania), vrátane portfólia pacientov, vnútorného vybavenia ordinácie a samozrejme nehmotného majetku, ktorý predstavuje know-how a schopnosti konkrétneho lekára.

Spôsoby podnikania pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti

Samotní lekári môžu podnikať a vykonávať svoju prax ako fyzické alebo právnické osoby.

Fyzické osoby – najčastejšia forma podnikania, ide o tzv. slobodné povolanie, podobným spôsobom vykonávajú svoju činnosť napríklad advokáti, notári, znalci a podobne. Podnikanie je realizované prostredníctvom povolenia vydaného lekárom samosprávneho kraja. Tento postup podnikania je síce najčastejšie používaný, ale nemôžeme povedať, že by bol z ekonomického hľadiska najvýhodnejší. Určite však tento spôsob podnikania patrí k administratívne najmenej náročným. Nevýhody sú z nášho pohľadu prakticky totožné s klasickým podnikaním formou živnostenského oprávnenia:

  • Vysoké odvodové zaťaženie – hoci daň z príjmov právnických a fyzických osôb je rovnaká (19 %), rozdiel predstavuje práve odvodové zaťaženie. Ako spoločník v s.r.o. by lekár odvody neplatil, prípadne , by platil len zdravotné poistenie. Ak podniká ako fyzická osoba, tieto odvody musí odvádzať v plnej výške. Z tohto dôvodu sú náklady na podnikanie formou fyzickej osoby výrazne vyššie.
  • Azda najväčšou nevýhodou podobne ako pri podnikaní formou živnostenského oprávnenia je neobmedzené ručenie lekára za všetky svoje záväzky. Podnikateľ fyzická osoba neručí len majetkom zaradeným do podnikania, ale aj celým svojim súkromným majetkom.
  • Povolenie vydané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je možné v zmysle zákona previesť na inú osobu. V prípadoch, kedy lekár chce skončiť svoju činnosť (napr. odchod do dôchodku, úmrtie, zmena trvalého bydliska, iné dôvodov), jeho klienti prechádzajú na iného lekára. Táto skutočnosť má negatívny vplyv najmä na hodnotu subjektu poskytujúceho lekársku starostlivosť, keďže bez klientov je jeho hodnota vyjadrená len výškou hmotného majetku po odpočítaní záväzkov.

Samozrejme, podnikanie lekárov formou fyzických osôb má aj svoje výhody, najmä administratívneho -prevádzkového charakteru. Možnosť uplatniť paušálne výdavky, jednoduchosť založenia podnikania a jeho administratívna nenáročnosť (nie je potrebné viesť podvojné účtovníctvo) vytvára predpoklady na jeho využitie najmä v prípadoch začínajúcich lekárov.

Právnické osoby – ide o alternatívnu formu podnikania v porovnaní s fyzickou osobou. Možno využiť viaceré formy obchodných spoločností. V záujme eliminácie rizika neobmedzeného ručenia sú najčastejšie využívané tzv. kapitálové spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Akciová spoločnosť má pomerne vysoké administratívne náklady (náročnosť založenia, výška základného imania, povinnosť auditu a podobne) a preto by sme odporúčali využiť práve jednu z najjednoduchších foriem podnikania prostredníctvom právnickej osoby – spoločnosť s ručením obmedzeným.

Medzi najväčšie výhody s.r.o. patrí ručenie len do výšky nesplateného vkladu do spoločnosti a eliminácia vysokého odvodového zaťaženie. Spoločník s.r.o. si vypláca podiely na zisku, ktoré sú zatiaľ oslobodené od odvodov, nová vláda však uvažuje aj so zmenou tohto systému, prípadne so zavedením dvojitého zdanenia – teda zdaňovanie dividend a podielov na zisku pri ich vyplácaní. Zároveň by bolo možné previesť podiel na spoločnosti, keďže povolenie na zdravotnú starostlivosť by nebolo vydané na konkrétnu fyzickú osobu, ale na právnickú osobu, ktorá môže zamestnávať aj iných lekárov. Potom pri ukončení lekárskej praxe, úmrtí lekára alebo iných dôvodoch ukončenia jeho činnosti by sa hodnota spoločnosti zachovala, keďže by bolo možné prevádzkovanie zabezpečiť inými lekármi. Samozrejme vzniká otázka, či aj iní lekári budú poskytovať dostatočne kvalitné služby, aby klienti neodišli ku konkurencii. Nevýhody, ktoré predstavuje podnikanie formou s.r.o. sú najmä ekonomického charakteru. Vyššia administratívna náročnosť, povinnosť vedenia podvojného účtovníctva, nemožnosť uplatňovania paušálnych výdavkov, nutnosť vytvárať rezervný fond pri dosahovaní zisku a podobne zvyšujú náklady na chod spoločnosti. Tieto sú však kompenzované jej výhodami v oblasti ručenia, jednoduchosti riadenia a možnosti prevádzania podielu.

Stanovenie hodnoty ambulancie

V ďalšej časti príspevku sa zaoberáme konkrétnym ohodnotením lekárskej ambulancie, keďže existujú požiadavky na ohodnotenie tohto typu podnikania, ale zároveň tento nie je príslušným spôsobom legislatívne upravený. Rovnakým spôsobom je možné hodnotiť aj iné podniky služieb a slobodné povolania – napr. právnici, audítori a podobne, bez ohľadu na to, akou právnou formou je realizovaná podnikateľská činnosť, či ako právnická alebo ako fyzická osoba. Samozrejme pri podnikaní formou živnosti vzniká menší problém s údajovou základňou, keďže jednoduché účtovníctvo neposkytuje dostatok relevantných informácií a tieto je nutné dopĺňať formou konzultácii s lekárom, ktorý ambulanciu prevádzkuje. Ohodnotenie samotnej nemocnice ako zdravotníckeho zariadenia, v ktorom pôsobí viacero rôznych špecialistov, je výrazne komplikovanejšie a tejto problematike bude venovaný ďalší článok, práve z dôvodu potreby ohodnotenia štátnych zdravotníckych zariadení pri ich transformácií na súkromné spoločnosti.

Samotné postupy ohodnotenia upravuje v podmienkach Slovenskej republiky vyhláška MS SR č. 492/2004 Z .z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v z. n. p. (ďalej len „Vyhláška“). V prípade spracovania znaleckého posudku znaleckou organizáciou (keďže len tieto právnické osoby môžu hodnotiť podnik ako celok), táto sa musí pridržiavať platných legislatívnych predpisov. Na ohodnotenie podniku ako celku (ktorý predstavuje práve samotná ambulancia) možno využiť 5 základných metód:

  • Majetková metóda – ide o všeobecnú hodnotu majetku zníženú o všeobecnú hodnotu cudzích pasív. Poskytuje informácie o majetku evidovanom v účtovníctve. Pre podniky poskytujúce služby nie je vhodná.
  • Podnikateľská metóda – zameraná na analýzu možných budúcich ziskov a odčerpateľných zdrojov. Ich prepočtom na čistú súčasnú hodnotu znalec získava hodnotu spoločnosti. Patrí medzi najčastejšie používané metódy, jej časovo aj finančne jednoduchšia ako majetková metóda. V zahraničí sa využíva veľké množstvo variantov tejto metódy, u nás legislatíva povoľuje dva – s obmedzenou a neobmedzenou životnosťou.
  • Likvidačná metóda – je využívaná, ak je spoločnosť v likvidácii, prípadne v konkurze, v našom prípade je použitie tejto metódy nevhodné.
  • Kombinovaná metóda – založená na kombinácii hodnôt vypočítaných majetkovou a podnikateľskou metódou, pričom je uplatňovaný vážený aritmetický priemer.
  • Porovnávacia metóda – jej použitie je zamerané na porovnávanie s iným podnikom pôsobiacim v rovnakom odvetví, s približne rovnakým počtom zamestnancom a podobnými ostatnými parametrami. V prípade ohodnotenia ambulancie ju neodporúčame využívať z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že hodnoty porovnateľných ambulancií špecialistov nie sú známe. Po druhé, úspešnosť dvoch ambulancií špecialistov, ktorí majú rovnaký počet zamestnancov, môže byť diametrálne odlišná práve vo forme kvality ponúkaných služieb, ktorú táto metóda dokáže zohľadniť len obmedzene.

Z uvedených piatich metód možno na ohodnotenie fungujúcej ambulancie využiť tri – majetkovú, podnikateľskú a kombinovanú. Rozdiely vo výpočtoch budú uvedené v praktickom príklade. Keďže podnikateľská metóda je nosná a jej vypovedacia schopnosť patrí pri ohodnotení podnikov služieb k najvyšším, považujeme za potrebné vysvetliť aspoň základné pojmy, ktoré sa pri tomto postupe používajú.

Odčerpateľný zdroj – ide o peňažné prostriedky, ktoré fungujúca podnikateľská jednotka dokáže za určité časové obdobie svojmu vlastníkovi vyprodukovať. Používa sa najčastejšie cash flow, keďže najmä pri právnických osobách a podvojnom účtovníctve je zjavný nesúlad medzi príjmami a výnosmi a nákladmi a výdavkami. Hoci podnik vykazuje zisk, môže byť platobne neschopný, ak    jeho pohľadávky nie sú uhrádzané. Preto je cash flow na použitie vhodnejšie ako čistý zisk.

Miera kapitalizácie – ide o údaj v percentách, ktorý umožňuje prepočet peňažných prostriedkov vyprodukovaných podnikom v budúcnosti prepočítať na čistú súčasnú hodnotu. Peňažné prostriedky získané v budúcnosti totiž majú nižšiu hodnotu ako tie, ktoré máme k dispozícii už teraz, jednak z dôvodu existencie inflácie, ako aj z dôvodu, že peniaze v súčasnosti možno investovať a v budúcnosti bude ich hodnota vyššia. Miera kapitalizácie zahŕňa tieto faktory a pomocou nej zistíme súčasnú hodnotu peňažných prostriedkov v budúcnosti.

Odpisy – zohľadňujú opotrebenie dlhodobého majetku. Keďže majetok nakúpený do ambulancie je používaný dlhšie ako jeden rok a má pomerne vysokú obstarávaciu cenu, nie je možné ho preniesť do nákladov už v prvom roku, ale postupne. Odpisy spravidla predstavujú každoročný zdroj peňažných prostriedkov, ktoré by mal lekár v budúcnosti využiť na nákup a obnovu existujúcich zariadení a vybavenia kancelárie.

Trvalo udržateľná miera rastu – z dlhodobého hľadiska tržby spoločnosti rastú prípadne stagnujú. Väčšinou sa uvažuje s miernym rastom, aj z dôvodov existencie inflácie. Tieto skutočnosti zohľadňuje trvalo udržateľná miera rastu vyjadrovaná v percentách.

Postup pri ohodnocovaní

Samotný postup ohodnotenia podnikateľskou metódou je založený na výpočte cash flow spoločnosti. Následne sa zohľadnia odpisy, investície a zmeny pracovného kapitálu. Výsledkom sú odčerpateľné zdroje, ktoré možno očakávať v budúcnosti, a ktoré sú pomocou miery kapitalizácie prepočítané na čistú súčasnú hodnotu. Tieto skutočnosti sú robené v dvoch fázach:

  • prvá fáza je spravidla 5 - ročná a zobrazuje strednodobé vyhliadky spoločnosti,
  • druhá fáza sa viaže na neobmedzenú životnosť spoločnosti a zohľadňuje rast v ďalšom období. Práve pri tejto fáze – ide o tzv. výpočet pokračujúcej hodnoty znalec využíva trvalo udržateľnú mieru rastu.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom ohodnotenia je fungujúca ambulancia konkrétneho lekára ako fyzickej osoby, kde nie je možné predpokladať neobmedzenú životnosť podniku, budeme pri výpočtoch uvažovať s obmedzenou životnosťou na úrovni 10 rokov. Samozrejme pri ohodnotení konkrétnej ambulancie by bola životnosť nastavená v súlade s odhadovanou dobou vykonávania lekárskej praxe do budúcnosti.

Praktický príklad na výpočet hodnoty ambulancie
Predpokladajme, že predmetom ohodnotenia je ambulancia lekára špecialistu, prevádzkujúceho napr. očnú ambulanciu. Ambulancia je prevádzkovaná od začiatku roku 2006, pričom je vybavená inventárom a strojovými zariadeniami používanými k vyšetreniam. Štruktúra majetku je nasledovná:

Tabuľka č. 1

Položka
Suma
(v eurách)
Rok obstarania
Vybavenie ambulancie
10 000,00
2006
Počítačové vybavenie
3 000,00
2008
Vybavenie lekárskymi nástrojmi a prístrojmi
50 000,00
2006
Spolu
63 000,00
 

Rok obstarania je dôležitý z dôvodu výpočtu odpisov majetku do budúcnosti a plánovania investícií. Úspešnosť ambulancie bola od roku 2006 nasledovná:

Tabuľka č. 2

Položka (v eurách) /roky
2006
2007
2008
2009
Výnosy ambulancie
45 000
52 000
58 000
61 000
Náklady ambulancie
18 000
18 500
21 000
23 500
Hrubý zisk
27 000
33 500
37 000
37 500
Čistý zisk
21 870
27 135
29 970
30 375
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály