Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

OPATRENIA PRE PODNIKATEĽOV Z HĽADISKA AMBULANCIE V ČASE KORONAKRÍZY

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Jednou z najčastejších tém nielen v zdravotníctve, ale v celej spoločnosti nateraz ostáva aktuálna situácia, ktorá je poznačená prijímaním opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19. Táto téma je stále aktuálnou a súčasný vývoj situácie naznačuje, že ešte nejaký čas aj aktuálnou ostane. V dôsledku pretrvávajúcej pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19, vláda SR dňa 11. marca vyhlásila mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky. V čase prípravy tohto článku je stále vyhlásená mimoriadna situácia na celom území Slovenskej republiky. Keďže podstatná časť podnikateľského prostredia je poznačená týmto neľahkým obdobím, sme svedkami prijímania rôznych opatrení štátu, ktoré majú za cieľ zmierniť negatívne dopady práve aj na tieto podnikateľské subjekty.

 
Určité opatrenia pre podnikateľské subjekty sú prijímané ako okamžitá, no dočasná ekonomická pomoc a niektoré sú prijímané ako opatrenia, ktoré majú za cieľ podnikateľom zľahčiť výkon každodennej činnosti aj po tom, čo sa skončí obdobie pandémie. Ambulancie sú taktiež subjektami, ktorých sa mnohé prijaté opatrenia týkajú. V tomto článku prinášame prehľad niektorých opatrení, ktoré môžu byť z hľadiska ambulancie zaujímavými a ktoré môžu ambulancii priniesť pomoc spočívajúcu nielen v znížení administratívnej a byrokratickej záťaže, ale niektoré môžu pomôcť ambulancii formou prílevu nových financií či odkladom plnenia určitých povinností.
Opatrení, ktoré boli prijaté na preklenutie ekonomických hrozieb v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je relatívne mnoho. Ambulancie z rôznych smerov prijímajú informácie o prijatých opatreniach, ktoré majú pomôcť podnikateľským subjektom. Avšak množstvo prijatých opatrení môže pre podnikateľské subjekty, a najmä pre ambulancie, ktoré musia okrem iného plniť aj zákonné povinnosti vyplývajúce z postavenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, predstavovať spleť nezrozumiteľného a často neuchopiteľného textu. Z tohto dôvodu mnoho podnikateľských subjektov a medzi nimi aj ambulancie, sa často rozhodnú túto formu pomoci nevyužiť. Cieľom tohto článku je preto priniesť pre ambulancie výber tých opatrení, ktoré môžu z hľadiska ambulancie znamenať vhodnú pomoc pri výkone ich každodennej činnosti v týchto neľahkých časoch. Hneď na úvod je potrebné podotknúť, že obsah mnohých opatrení sa vyvíja v čase a reflektuje na aktuálnu situáciu. Z tohto dôvodu pri aplikácii konkrétnych opatrení sa vždy presvedčte, či nedošlo medzičasom k zmene obsahu, resp. niektorých podmienok pri aplikácii predmetných opatrení.
Pomoc zo strany štátu možno rozdeliť na tie opatrenia, ktoré sú svojím charakterom ekonomické, no predstavujú len dočasnú pomoc a opatrenia, ktoré sú v tejto mimoriadnej situácii prijaté s cieľom zjednodušiť každodenný život podnikateľov a v účinnosti majú ostať aj po skončení pandémie. Z tohto dôvodu je tento článok rozdelený na tieto dve konkrétne časti:
-
Dočasné ekonomické opatrenia pre podnikateľov,
-
Opatrenia pre podnikateľov, ktoré budú účinné aj po skončení pandémie.
Dočasné ekonomické opatrenia pre podnikateľov
1. Finančný príspevok na mzdu zamestnancov ambulancie
Jedným z ekonomických opatre­ní z dielne vlády SR na zmiernenie následkov situácie, ktorá je dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19, je príspevok na mzdu zamestnancov. Pre získanie tohto príspevku je nevyhnutné, aby zamestnávateľ (v tomto prípade ambulancia) v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie musel obmedziť alebo dokonca prerušiť výkon svojej činnosti a taktiež splnil ďalšie uložené požiadavky.
V prípade, ak Vaša ambulancia bo­la, resp. stále je obmedzená vo svojej činnosti počas vyhlásenej mi­moriadnej situácie, máte nárok na:
-
náhradu 80 % priemernej mzdy zamestnanca, ktorého pracovné miesto udržíte alebo
-
v závislosti od poklesu vašich tržieb máte nárok na paušálny príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca.
Nárok máte, ak ambulanciu prevádzkujete vo forme spoločnosti (s. r. o.), ako aj samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Musíte mať ale zamestnaného aspoň jedného zamestnanca, ktorému nemôžete prideľovať prácu z dôvodu prekážky na Vašej strane.
Podmienkou je, aby zamestnanec bol v pracovnom pomere.
Nárok nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj konateľa spoločnosti, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu a spoločníka spoločnosti, ktorý pre svoju spoločnosť pracuje bez pracovnej zmluvy.
Mimoriadna situácia
Pod pojmom mimoriadna situá­cia sa rozumie
obdobie ohrozenia
alebo
obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti
na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Mimoriadna situácia môže byť vyhlásená vládou SR, okresným úradom v sídle kraja, okresným úradom alebo starostom obce.
Čo znamená pojem obmedzená vo svojej činnosti?
To, čo znamená, že ambulancia je obmedzená vo svojej činnosti si priblížime na nasledujúcom príklade: Jednou z najčastejších si­tuácii, ktorá môže v aktuálnej si­tuácii nastať je, že v ambulancii nie je prideľovaná sestre, keďže pacienti sú ošetrovaní prioritne telefonicky.
Nutnosť vybrať si jednu z dvoch foriem pomoci:
V prípade, že sa toto ekonomické opatrenia vzťahuje aj na Vašu ambulanciu, musíte si vybrať jednu z dvoch nasledujúcich foriem pomoci:
1.
úhrada náhrady mzdy,
2.
paušálny príspevok v ­závislosti od poklesu príjmov ­ambulancie.
Mám možnosť dodatočne zmeniť formu pomoci?
Ambulancia, ktorá si zvolila určitú formu pomoci, môže dodatočne požiadať o jej zmenu. Ak sa rozhodnete napríklad, že namiesto prvej možnosti chcete využiť druhú možnosť príspevku na mzdy zamestnancov, budete musieť vyplniť novú žiadosť a zároveň budete mať povinnosť oznámiť úradu ukončenie pôvodnej dohody.
1.
Úhrada náhrady mzdy zamestnanca
Poskytuje sa vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac vo výške 880 eur.
PRÍKLAD
Ak je priemerný zárobok zamestnanca 600 eur mesačne a bol celý mesiac na prekážke, zamestnávateľ mu vyplatí náhradu mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, teda 480 eur. Aby sa dodržala podmienka minimálnej mzdy, musí byť vyplatená náhrada mzdy zamestnancovi vo výške 580 eur. Vzhľadom na to, že príspevok od štátu je striktne 80 % priemerného zárobku, v danom prípade vo výške 480 eur, zvyšných 100 eur musí zamestnávateľ zamestnancovi uhradiť z vlastných zdrojov.
2.
Paušálny príspevok na úhradu časti mzdy zamestnanca v nadväznosti na pokles tržieb
Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb ambulancie.
Dôležitým pri tejto druhej možnosti je zistiť, o koľko klesli tržby vo Vašej ambulancii. Pokles tržieb určíte podľa jednej z nasledujúcich možností:
-
Porovnáte výšku tržby v aktuálnom mesiaci v roku 2020 s výškou tržby v totožnom mesiaci v roku 2019.
-
Vypočítate si priemernú mesačnú tržbu za rok 2019 z celkovej ročnej tržby (celková tržba za rok 2019/12 mesiacov). Túto priemernú mesačnú tržbu porovnáte s aktuálnym mesiacom v roku 2020 (môže to byť vhodnejšia alternatíva ako prvá možnosť, ak ste mali tržby v prvom polroku 2019 nižšie ako tržby v druhom polroku 2019).
-
Ak ste v rovnakom mesiaci v roku 2019 nevykonávali činnosť, porovnávate aktuálny me­siac 2020 s mesiacom február 2020.
Od poklesu tržieb sa odvíja výška príspevku za mesiac máj 2020 nasledujúco:
od 20,00 - 39,99 % 180 €
od 40,00 - 59,99 % 300 €
od 60,00 - 79,99 % 420 €
od 80 % a viac 540 €
Termíny na predloženie žiadosti:
Obdobie na uplatnenie nároku za jednotlivé mesiace, ako aj možné zmeny v termínoch podania žiadosti nájdete na tomto odkaze:
https://www.pomahameludom.sk/
Uplatnenie:
Žiadosť buď o úhradu náhrady mzdy zamestnanca, alebo paušálneho príspevku na úhradu časti mzdy zamestnanca musí ambulancia zaslať výlučne elektronicky. Spolu so žiadosťo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály