Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Organizácia a riadenie systému prevencie a kontroly nemocničných nákaz

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Aj napriek skutočnosti, že nemocničné nákazy sú stredobodom záujmu verejného zdravotníctva a verejnosti, v Slovenskej republike doteraz nebol prijatý Program prevencie a kontroly nozokomiálnych nákaz, tak ako sa to očakáva od členského štátu Európskej únie.

Úrady verejného zdravotníctva sprostredkovávajú aktivity organizované Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu ochorení. Vyzývajú zdravotnícke zariadenia, aby sa dobrovoľne zapojili do prevalenčných a incidenčných štúdií. Výsledky týchto štúdií sú prínosom pre participujúce nemocnice, ale neodrážajú skutočný výskyt nozokomiálnych nakaz. Treba zdôrazniť, že legislatívny rámec na Slovensku v oblasti nozokomiálnych nákaz je založený na pasívnej surveillance (t. j. pasívnom monitorovaní), ktorá nesie so sebou známky podhlásenia a oneskoreného hlásenia. Intervencie sú často neúčinné a nedokážu ovplyvniť šírenie infekcie v zdravotníckom zariadení z dôvodu oneskoreného hlásenia.

Na druhej strane poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a klinický personál majú povinnosť vykonávať prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz. Znalosti a zručnosti klinického personálu sú spojené predovšetkým s liečbou. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nie sú motivovaní zo strany zdravotných poisťovní ani systémom platby za ukončené hospitalizácie. Výskyt nozokomiálnych infekcií, ale aj ich možná prevencia tak zostáva na okraji záujmu klinických pracovníkov, aj napriek skutočnosti, že ich výskyt zvyšuje náklady na liečbu pacientov a odčerpáva finančné zdroje určené na ďalšie hospitalizácie.

Systém surveillance na Slovensku javí známky pasívnej surveillance, o ktorej je všeobecne známe, že je spojená s podhlásením a chýbaním včasného hlásenia. Potvrdzuje to aj stav v hlásení nozokomiálnych nákaz v Slovenskej republike, ktorý v posledných rokoch nedosiahol úroveň ani 1 % z celkového počtu hospitalizovaných osôb.

Situácia v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti v SR

Povinnosti ústavného zdravotného zariadenia v tejto oblasti vyplývajú z nasledovných zákonných noriem:

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 52 ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom povinnosť:

  • predchádzať nemocničným nákazám, výskyt zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie, vykonávať analýzu ich výskytu a príčin ich vzniku a prijímať opatrenia na zníženie výskytu a zabránenie šíreniu a v oblasti prevencie nemocničných nákaz zabezpečovať sústavné vzdelávanie zamestnancov,
  • zaznamenávať všetky dôležité údaje v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosných ochorení do zdravotnej dokumentácie,
  • vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „úrad“) na schválenie ako aj návrh na jeho zmenu,
  • dodržiavať schválený prevádzkový poriadok,
  • poskytovať úradu údaje súvisiace s prevenciou prenosných ochorení v zdravotníckom zariadení.

Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia, ustanovuje:

  • opatrenia na predchádzanie nemocničným nákazám týkajúce sa manažmentu pacienta,
  • postup zdravotníckeho pracovníka,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály