Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Otázky a odpovede k zákonu o COVID -19

Dátum: Rubrika: Aktuality

Sekcia civilného práva MS SR pripravila súhrn najčastejších otázok a odpovedí k zákonu č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Ako majú súdy vyznačovať právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí?

Pre úkon vyznačovania právoplatnosti v aplikácii Súdny manažment v časti „Výpočet právoplatnosti“ a počítanie lehôt spojených s týmto výpočtom sa súdy riadia ustanovením § 1 písm. a) COVID zákona.
Ustanovenie § 1 písm. b) COVID zákona sa na výpočet právoplatnosti rozhodnutia súdu v tejto časti aplikácie nepoužijú. Dôvod je ten, že toto ustanovenie sa používa výslovne len v súkromnoprávnych vzťahoch t. j. typicky v občianskoprávnych vzťahoch, prípadne obchodnoprávnych vzťahoch. Ide o vzťahy, kedy jedna strana druhej strane nemôže autoritatívne nanútiť splnenie povinnosti. Ide napríklad o vzájomné vzťahy medzi podnikateľmi, vzťah spotrebiteľ - dodávateľ. Procesné predpisy ako Civilný sporový poriadok alebo Civilný mimosporový poriadok sú ale súčasťou verejného práva (nie súkromného) a v nich obsiahnuté normy nie sú normami upravujúcimi súkromnoprávne vzťahy. Práve naopak. Ide o vzťahy súd - strana (účastník).
Pre uľahčenie výpočtu právoplatnosti bola v IS Súdny manažment pridaná funkcionalita s názvom „Predĺženie COVID-19“. 
Funkcionalitu nájdete v  kalkulačke Senát / Výpočty / Výpočet právoplatnosti. 
Informácia: Dátum v časti výpočet právoplatnosti je dátum, kedy bolo účastníkovi/strane sporu doručené rozhodnutie súdu.
Funkcionalita je nastavená tak, aby automaticky započítavala obdobie od 27.3.2020 do 30.4.2020  do výpočtu právoplatnosti bez manuálneho zásahu (§ 1 písm. a) COVID zákona).
V prípade, ak súd potrebuje vypočítať právoplatnosť bez započítania predĺženia doby počas COVID-19, stačí „odznačiť“ príznak „Predĺženie COVID-19“.

Príklad:

Ak je účastníkovi doručené rozhodnutie dňa 19.3.2020, proti ktorému je prípustné odvolanie v lehote 15 dní, bude postup  súdu pri výpočte právoplatnosti nasledovný:
Lehota začína plynúť: deň nasledujúci po doručení.
Deň doručenia: 19.3.2020.
Prvý deň plynutia lehoty: 20.3.2020.
Lehota plynie do: 26.3.2020 vrátane (27.3.2020 už bol zákon účinný).
Z lehoty uplynulo: 7 dní ( v čase od 20.3.2020 do 26.3.2020).
Zostatok zvyšku lehoty: 8 dní.
Opätovný začiatok plynutia lehoty po 30.4.2020: 1.5.2020 (vrátane).
Nakoľko ôsmy deň zvyšku lehoty pripadá na štátny sviatok, posúva sa posledný deň lehoty na  prvý nasledujúci pracovný deň, t. j. pondelok 11.5.2020.
Výpočet dňa právoplatnosti: 12.5.2020.

V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa COVID-19 sú často rušené vytýčené pojednávania, je to s súlade s ustanoveniami COVID zákona?  

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 COVID  zákona, v  čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu. V zmysle dôvodovej správy k predmetnému zákonu to neznamená, že súdy nesmú uskutočňovať pojednávania, ale novela je opatrením, ktoré má vykonávanie pojednávaní obmedziť len na nevyhnutné minimum. Medzi "nevyhnutné minimum" možno zaradiť najmä hlavné pojednávania vo väzobných veciach v trestných konaniach, pojednávania úkonov v konaniach starostlivosti súdu o maloletých a v iných konaniach úkonov, bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny neodvratný následok. V konkrétnom prípade to však bude vecou úvahy zákonného sudcu, či pojednávanie vytýči.

Ako je to s dodržiavaním  súdnych rozhodnutí upravujúcich styk rodiča s dieťaťom, resp. rozhodnutia o striedavej starostlivosti?

Zo žiadneho opatrenia Ústredného krízového štábu SR ani Úradu verejného zdravotníctva SR nevyplýva zákaz styku medzi príbuznými ani obmedzenie vykonateľnosti súdnych rozhodnutí. To platí samozrejme za predpokladu, že nie je daný iný dôvod, pre ktorý by striedavá starostlivosť , resp. styk rodiča s dieťaťom nepripadal do úvahy (napr. karanténa rodiča a pod.).

V prípade striedavej starostlivosti maloletých, musí rodič, prichádzajúci zo zahraničia, podstúpiť povinnú karanténu s diagnostikou na ochorenie COVID-19 a následnú domácu izoláciu po dobu 14 dní? 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1. mája 2020 sa nevzťahujú na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie SR preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály