Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Porušenie pracovnej disciplíny zdravotníckym pracovníkom v rozhodovacej činnosti súdov

Dátum: Rubrika: Právo

Pri vzniku, zmene alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov je potrebné reflektovať požiadavky zákonodarcu nielen v tzv. zdravotníckych právnych predpisoch, [1] ale aj v súvisiacich právnych predpisoch, bez ktorých by realizácia pracovnoprávnych vzťahov nebola možná. Máme na mysli predovšetkým zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý sa uplatňuje, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca neštátneho zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ ide o zdravotníckeho pracovníka štátneho zdravotníckeho zariadenia, Zákonník práce sa aplikuje v pracovnoprávnych vzťahoch subsidiárne (podporne) v tých prípadoch, ak zákon č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov alebo osobitný zákon neustanovuje inak [2].

V tomto článku sa zameriame na skončenie pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny zdravotníckeho pracovníka, a taktiež na jej nazeranie v rozhodovacej činnosti súdov.

Pre platné ukončenie pracovnoprávneho vzťahu z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny zamestnanca je potrebné splniť nasledujúce predpoklady:

  1. dodržať hmotnoprávne predpoklady výpovede, resp. okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny,
  2. rozlíšiť a správne posúdiť, či v danom konkrétnom prípade zdravotníckeho pracovníka ide o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo o závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Pracovná disciplína je pojmom, ktorý sa intenzívne v pracovnoprávnych vzťahoch posudzuje pri skúmaní existencie dôvodov skončenia pracovného pomeru zamestnanca, a to výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. Na úvod si dovolíme prejsť povinnou jazdou a poukázať na relevantné ustanovenia Zákonníka práce, pojednávajúce o podmienkach výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. Druhá časť článku je, dovolíme si tvrdiť, zaujímavejšia, keďže je v nej poukázané na konkrétne príklady z praxe a na posudzovanie porušenia pracovnej disciplíny v rozhodovacej činnosti súdov.

Výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce

Posúdenie výpovede ako aj okamžitého skončenia pracovného pomeru je kľúčové z hľadiska hmotnoprávneho, ako aj z časového hľadiska.

Hmotnoprávne hľadisko výpovede

Písomná forma výpovede a doručenie zamestnancovi

Platnosť výpovede je podľa § 61 Zákonníka práce podmienená jej formou. Výpoveď musí mať písomnú formu a súčasne je podmienená samotným doručením zamestnancovi. Riadne doručenie výpovede má význam aj pre začiatok výpovednej doby, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Právne účinky doručenia výpovede nastanú aj vtedy, ak ju zamestnanec odmietne prijať.

Upozornenie na možnosť výpovede

Ustanovenie § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce ustanovuje predpoklady pre vypovedanie pracovného vzťahu zamestnanca z dôvodov menej závažného porušenia pracovnej disciplíny (cit.): „Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov: e) ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.“ Ako je uvedené v citovanom ustanovení, na možnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny musí byť zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch písomne upozornený. Pre uplatnenie výpovede podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce musí zamestnanec najmenej dvakrát porušiť pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom a už po druhom porušení pracovnej disciplíny menej závažným spôsobom môže zamestnávateľ uplatniť výpoveď v ďalej uvedených lehotách.

Dodržanie možnosti zamestnanca vyjadriť sa k dôvodom výpovede

V zmysle ustanovenia § 63 ods. 6 Zákonníka práce sa pre platnosť výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny vyžaduje, aby dal zamestnávateľ možnosť vyjadriť sa zamestnancovi k dôvodom výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny.

Neexistencia dôvodov zákazu výpovede v zmysle § 64 a § 66 Zákonníka práce

Pred daním výpovede je potrebné, aby sa zamestnávateľ zamyslel nad tým, či sa zamestnanec nenachádza v takej životnej situácii predvídanej zákonodarcom v § 64 Zákonníka práce (napr., ak by išlo o tehotnú zamestnankyňu, zamestnankyňu na materskej dovolenke, osamelého zamestnanca/zamestnankyňu, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím), resp.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály