Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti s informovaným súhlasom pacienta (I.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti s informovaným súhlasom pacienta

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas pacienta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Informovaný súhlas je teda obligatórnou podmienkou, ktorá musí byť nevyhnutne splnená na to, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo v rozpore s právnymi predpismi, a teda aby bol daný medicínsky úkon, resp. lekársky zákrok v súlade s platnými a účinnými právnymi normami.

 

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas pacienta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). Informovaný súhlas je teda obligatórnou podmienkou, ktorá musí byť nevyhnutne splnená na to, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo v rozpore s právnymi predpismi, a teda aby bol daný medicínsky úkon, resp. lekársky zákrok v súlade s platnými a účinnými právnymi normami. Každý diagnostický, liečebný alebo preventívny úkon musí byť uskutočnený len so súhlasom pacienta, ktorému predchádzalo poučenie, a to z dôvodu, že každý takýto medicínsky zákrok je zásahom do telesnej a psychickej integrity pacienta, pričom v tejto súvislosti, treba zdôrazniť, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na ochranu dôstojnosti a rešpektovanie svojej telesnej a psychickej integrity.

Zákon o zdravotnej starostlivosti v § 6 upravuje problematiku poučenia a informovaného súhlasu pacienta nasledovne: „Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o:

  • účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
  • možnostiach voľby navrhovaných postupov,
  • rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak zákon o zdravotnej starostlivosti neustanovuje inak,
    1. osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
    2. zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály