Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Pracovná zdravotná služba (II.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Pracovná zdravotná služba

V minulom čísle sme sa venovali v rámci zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby spôsobu zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom, výkonu lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov vykonávajúcich rôzne typy prác, ako aj zloženiu tímu pracovnej zdravotnej služby. V tomto čísle budeme pokračovať ďalšími zmenami v pracovnej zdravotnej služby, účinnými od 1. mája 2010.

Zmeny týkajúce sa ochrany zdravia pri práci účinné od 1. mája 2010

V minulom čísle (1. časť článku) sme sa venovali v rámci zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby spôsobu zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom, výkonu lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov vykonávajúcich rôzne typy prác, ako aj zloženiu tímu pracovnej zdravotnej služby. V tomto čísle budeme pokračovať ďalšími zmenami v pracovnej zdravotnej služby, účinnými od 1. mája 2010.

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci č. 10525/2010-OL

Na zabezpečenie jednotného postupu lekárov pri vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. marca 2010 odborné usmernenie o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.Odborné usmernenie obsahuje 50 náplní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci zameraných na vybrané chemické, fyzikálne, biologické a iné faktory, ktorým sú exponovaní zamestnanci vykonávajúci rizikové práce, ako aj na vybrané pracovné činnosti zamestnancov, pri ktorých sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vykonáva podľa osobitných predpisov.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Zákonom č. 132/2010 Z. z. sa doplnilo nové ustanovenie aj do zákona č. 576/2004 Z. z. týkajúce sa poskytovania výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (napr. všeobecný lekár) je povinný poskytnúť lekárovi PZS na základe jeho vyžiadania výpis zo zdravotnej dokumentácie. Rovnako lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu, doručí lekárovi, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kópiu posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu a na požiadanie mu poskytne aj výsledky vyšetrení získaných pri výkone lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Cieľom je zabezpečiť vzájomné poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, predísť tým duplicitným vyšetreniam a zabrániť opomenutiu prípadných závažných kontraindikácií pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu. Je predpoklad, že pri využívaní výpisu zo zdravotnej dokumentácie pri výkone lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci sa znížia finančné náklady zamestnávateľa. Súčinnosťou medzi lekármi, ktorí vykonávajú lekárske preventívne prehliadky zamestnancov vo vzťahu k práci a lekárske preventívne prehliadky, ktoré prislúchajú každému poistencovi z verejného zdravotného poistenia, sa dosiahne vyššia odborná efektivita ich práce a transparentnosť z hľadiska vykonaných vyšetrení.

Ďalšie činnosti pracovnej zdravotnej služby

V rámci zdravotného dohľadu PZS pomáha organizovať zamestnávateľovi prvú pomoc na pracovisku, zabezpečuje pravidelné školenie a odborný výcvik vybraných zamestnancov so zameraním na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, zabezpečuje aj vykonávanie imunizácie (očkovania), ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko a ak je dostupná očkovacia látka. V spolupráci so zamestnávateľom lekár PZS navrhuje zabezpečiť pre zamestnancov rekondičné pobyty alebo priebežne počas výkonu práce využívať metódy rehabilitácie v súvislosti s prácou.

Výsledky dohľadu na pracovné podmienky a na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou, PZS pravidelne analyzuje a navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok a ochranu zdravia zamestnancov. Zúčastňuje sa aj na programoch a aktivitách zameraných na ochranu a podporu zdravia zamestnancov a podieľa sa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov v problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a pri ochrane a podpore zdravia pri práci.

Jednou z dôležitých činností PZS je poskytovanie poradenstva zamestnávateľom, zamestnancom a ich zástupcom (napr. o organizácii práce a odpočinku, technológiách alebo látkach, ktoré sa používajú pri práci a môžu ohroziť zdravie atď.) vrátane poskytovania informácií v oblasti ochrany zdravia pri práci.

PZS poskytuje informácie zamestnancom o nebezpečenstvách, možných zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi, o výsledkoch individuálnych vyšetrení zdravotného stavu týkajúcich sa expozície faktorom práce a pracovného prostredia. PZS poskytuje zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisiám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci skupinové výsledky posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon práce.

Časový rozsah potrebný na výkon činnosti odborníkov tímu pracovnej zdravotnej služby

Zamestnávateľ musí zabezpečiť odborníkom PZS dostatočný čas na plnenie ich úloh. V prílohe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 135/2010 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 292/2008 Z. z.“) je podľa kategórie prác zamestnancov (kategória 1, 2, 3, 4) na pracovisku určená časová náročnosť v hodinách pre zdravotníckych pracovníkov tímu PZS (lekár, verejný zdravotník, sestra a iný zdravotnícky pracovník), potrebný na jedného zamestnanca za rok. Podľa tejto prílohy sa určí minimálny počet hodín potrebných na výkon činnosti PZS u zamestnávateľa za rok podľa zdravotného rizika pri práci a počtu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály