Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Pracovná zdravotná služba v lekárskom segmente

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom je upravená pracovná zdravotná služba. Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku.

Čo je pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba je odbornou a poradenskou službou pre zamestnávateľov, a to v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad, zameraný najmä na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou u zamestnancov. Jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania.

Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby

Pracovnú zdravotnú službu je povinný na svoje náklady zabezpečiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva, v súkromnom, štátnom i verejnom sektore, a to bez ohľadu na to, či ide o veľký, stredný alebo malý podnik, alebo či ide o organizáciu. Táto povinnosť sa dokonca vzťahuje aj na fyzické osoby – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, t. j. aj na samostatne zárobkovo činné osoby. To znamená, že každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný si zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu bez ohľadu na to, či poskytuje zdravotnú starostlivosť vo forme právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu dvoma spôsobmi, a to vlastnými odbornými zamestnancami, ktorí sú s ním v pracovnom pomere, alebo si môže zmluvne dohodnúť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s právnickými osobami alebo s fyzickými osobami – podnikateľmi, ktoré majú oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vykonávajú túto činnosť na území Slovenskej republiky pre akéhokoľvek zamestnávateľa.

Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú len vybraní zdravotnícki pracovníci

Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci musia v zmysle platného právneho stavu vykonávať zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorými sú:

  1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,
  2. verejný zdravotník alebo
  3. zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že súčasné znenie zákona už nepripúšťa vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostnotechnickou službou pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie (zmena oproti stavu pred 1. 12. 2017).

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

V dôvodovej správe k zákonu č. 289/2017 Z. z. je uvedené že:

„Miera povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci závisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov. Z toho dôvodu napríklad lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nie sú povinné pre všetkých zamestnancov celoplošne, ale iba pre tých, kde je to odôvodnené z hľadiska zdravotného rizika pri práci.“

Cieľom právnej úpravy by teda nemalo byť zaťažiť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zbytočnými byrokratickými nezmyslami, ale kreovať efektívne nástroje na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Je otázne, nakoľko sa tento účel zákonodarcovi súčasnou právnou úpravou darí.

Z uvedeného vyplýva, že rozsah povinností zamestnávateľa závisí od reálne prítomných rizík v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály