Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právna regulácia financovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Dátum: Rubrika: Právo

Ústava SR garantuje všetkým občanom právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia, a to za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorú pacientom zaplatí zdravotná poisťovňa, upravuje zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“), pričom osobitné predpisy určujú podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti. Slovensko patrí medzi krajiny s výraznou dereguláciou cien pre väčšinu typov zdravotnej starostlivosti. Štát v súčasnosti reguluje výšku cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, niektorých vybraných tovarov, služieb a výkonov zdravotnej starostlivosti.

Rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej zdravotnou poisťovňou

Preventívne prehliadky

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti ustanovuje rozsah a podmienky plnej úhrady preventívnych prehliadok zdravotnou poisťovňou. Zákon určuje frekvencie prehliadok, ktoré vykonávajú lekári s určenou špecializáciou u detí, dospelých pacientov, tehotných žien a vybranej skupiny poistencov. Čiastočná úhrada zo zdravotného poistenia sa poskytuje v rámci jednej preventívnej prehliadky poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo. Poistenec v takom prípade uhradí lekárovi plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony v rámci preventívnej prehliadky a na základe potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku úhrady.

Neodkladná zdravotná starostlivosť

Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladnou starostlivosťou je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode, ako aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, vrátane diagnostiky a liečby osoby s takouto nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je tiež neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.

Zdravotné výkony pri liečbe prioritnej choroby

Zoznam chorôb, ktoré sú zahrnuté medzi prioritné, je uvedený v prílohe k zákonu o rozsahu zdravotnej starostlivosti. V rámci týchto prioritných chorôb sa poskytujú a plne uhrádzajú zdravotné výkony, ktoré vedú k záchrane života, vyliečeniu choroby, zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií, zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia, zmierneniu prejavov choroby, alebo účinnej prevencii vrátane podania očkovacej látky pri povinnom očkovaní.

Stomatologické výkony

Z verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení, ktoré sú poskytnuté v súvislosti so zubným kazom, a to za podmienky, že poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára. Cenu stomatologických výkonov a výrobkov, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, určuje každá zubná ambulancia sama. Ak má poistenec záujem o takéto výkony alebo výrobky, zdravotná poisťovňa ich uhradí zubnému lekárovi len v rozsahu hradenom na základe zdravotného poistenia a rozdiel úhrady doplatí poistenec.

Očkovanie

Podľa zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza:

  • povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek,
  • povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz a
  • povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a potrebná kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky.

Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti

Zdravotná poisťovňa môže uzavrieť so zariadením sociálnych služieb a so zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Ide o zariadenia, ktoré nemajú postavenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale poskytuje sa v nich zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály