Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

PRÁVNE ZÁKLADY AMBULANCIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rubrika: Polemika

V praxi sa môže stať, že ambulancia spracúva osobné údaje pacientov či svojich zamestnancov na nesprávnych právnych základoch, čo môže mať za následok udelenie sankcie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. Právna úprava základov pri spracúvaní osobných údajov je obsiahnutá v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "nariadenie GDPR") a v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Každé spracúvanie osobných údajov musí byť zákonné a spravodlivé. Zákonné a spravodlivé spracúvanie osobných údajov môže ambulancia, nemocnica dosiahnuť len v prípade, ak splní požiadavky transparentného spracúvania osobných údajov. To znamená, že ambulancia, nemocnica informujú včas dotknutú osobu, teda pacienta v zrozumiteľnej podobe o získavaní jej osobných údajov na účely spracúvania, na ktoré sú získavané. Všetky informácie, súvisiace so spracúvaním osobných údajov, ktoré je povinná ambulancia, nemocnica pacientovi poskytnúť musia byť zrozumiteľné, v ľahko dostupnej forme, ľahko pochopiteľné, formulované jasne a jednoducho. Ide o jedno z práv dotknutej osoby.
Podľa nariadenia GDPR ambulancie majú k dispozícii nasledujúce právne základy:
a)
súhlas dotknutej osoby so spra­cúvaním osobných údajov,
b)
nevyhnutnosť spracovania osobných údajov na plnenie zmluvy,
c)
nevyhnutnosť spracovania osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti,
d)
nevyhnutnosť spracovania osobných údajov na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
e)
nevyhnutnosť spracovania osobných údajov na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
f)
nevyhnutnosť spracovania osob­ných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlas dotknutej osoby je jeden z právnych základov spracúvania osobných údajov. Ambulancie pri niektorých spracovateľských operáciách sú oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (napr. pacientov, zamestnancov), ak s tým vyjadria súhlas aspoň na jeden konkrétny účel. Nariadenie GDPR ani zákon nevylučuje, aby jeden súhlas dotknutej osoby mohol byť daný aj na viacero výslovne uvedených účelov. Ambulancie by mali naformulovať súhlas dotknutej osoby tak, aby dotknutá osoba mala možnosť samostatne prejaviť svoju slobodnú vôľu na každý jednotlivý účel uvedený v súhlase.
Ak ambulancie chcú spracúvať zákonným spôsobom osobné údaje na základe súhlasu, tak musia zabezpečiť, aby dotknutá osoba poskytla takýto súhlas ešte pred začiatkom spracúvania. Okrem toho ambulancia musí dodržať čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, podľa ktorého prejav vôle dotknutej osoby, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, musí byť:
a)
slobodne daný,
b)
konkrétny,
c)
informovaný,
d)
jednoznačný.
Na to, aby bol súhlas udelený platne, musia byť uvedené podmienky splnené kumulatívne, teda súčasne. Okrem týchto požiadaviek musia byť splnené aj občianskoprávne náležitosti právneho úkonu.
Konkrétnosť súhlasu ako jedna z požiadaviek
Na platnosť súhlasu okrem iného sa vyžaduje jeho konkrétnosť. Pacient môže udeliť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Pre naplnenie požiadavky konkrétnosti musia byť kumulatívne splnené viaceré požiadavky:
a)
súhlas musí byť získaný pre konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely spracúvania,
b)
v prípade, ak ambulancia ale­bo lekáreň žiada pacienta o udelenie súhlasu na viaceré konkrétne účely, pacient musí mať možnosť udeliť samostatne
opt-in
súhlas pre každý účel spracúvania,
c)
všetky informácie poskytnuté ambulancii alebo lekárni v súvislosti so získavaním súhlasu pacienta sú jasne oddelené od informácií týkajúcich sa iných záležitostí.
Informovaný súhlas ako jedna z požiadaviek
Pacientovi ambulancie ešte pred poskytnutím súhlasu musia byť poskytnuté jasné, zrozumiteľné a dostatočné informácie, aby bol pacient schopný urobiť informované rozhodnutie, ako aj pochopiť s čím vlastne súhlasí a aké sú jeho práva. Informácie, ktoré sú ambulancie povinné poskytnúť pacientovi pri získavaní osobných údajov sú vymedzené v čl. 13 a 14 (v závislosti od toho, či získali osobné údaje priamo od dotknutej osoby alebo nie).
Ak by amb
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály