Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo výberu v slovenskom zdravotníctve – teória a prax

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Vybrať si lekára či zdravotnícke zariadenie na Slovensku nie je také ľahké, ako by sa mohlo zdať. V mnohých regiónoch chýbajú všeobecní lekári aj špecialisti. Nie všetky nemocnice vykonávajú všetky potrebné výkony, rovnako tak nie všetky majú možnosť výberu nadštandardných služieb.

Legislatívny rámec

Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti umožňuje zákon č. 578/2004 Z. z. poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR platí odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri výbere lekára, sestry, pôrodnej asistentky na žiadosť pacienta č. 27034-/2005–SP, uverejnené pod č. 98 vo Vestníku MZ SR, čiastka 55-60 zo 16. decembra 2005 (ďalej len „usmernenie“). Hoci sa v ňom uvádza, že pacient si môže vybrať lekára, sestru, či pôrodnú asistentku, v realite je situácia značne odlišná. Usmernenie poskytuje len právny rámec, ktorým sa ústavné zdravotnícke zariadenia riadia pri vypracovávaní vlastných zmlúv, na základe ktorých výber lekárov-špecialistov hospitalizovaným pacientom umožňujú.

Čakacie listinyna poskytovanie zdravotnej starostlivosti v lehote do troch mesiacov vedie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ak nie je schopný poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť v tejto lehote, navrhne pacientovi zaradenie na čakaciu listinu, ktorú vedie jeho zdravotná poisťovňa. Legislatívne tieto skutočnosti upravuje § 6 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MZ SR č. 412/2009z 12. októbra 2009,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Zoznamy pacientov, čakajúcich na liečebný výkon v časovej lehote do troch mesiacov, si vedú zdravotnícke zariadenia samostatne, na základe svojich interných predpisov.

Nadštandardný pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení umožňuje § 44 ods. 4 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Ustanovenie § 44 ods. 4 zákona č. 577/2004 Z. z.: „Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, môže požadovať od poistenca úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiada.“

Žiaden predpis však nedefinuje, ako má byť vybavená nadštandardná izba. Ústavné

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály