Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia a jeho náležitosti

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Cieľom tohto príspevku je informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o legislatívnom vymedzení pojmu prevádzkový poriadok v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a nezrovnalosti, ktoré vznikajú pri vydávaní aproximačných nariadení vlády SR, bez ohľadu na existujúcu legislatívu. V článku sa tiež snažím:

  • poukázať na náležitosti prevádzkového poriadku, s ohľadom na ochranu zdravia zamestnanca a ochranu verejného zdravia,
  • upozorniť na posudkovú činnosť miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri schvaľovaní prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmeny,
  • upozorniť na riziká spojené s predkladaním prevádzkového poriadku na schválenie príslušnému orgánu na ochranu zdravia.

Prevádzkový poriadok vymedzuje prá­va a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, prípadne zmluvných partnerov. Cieľom je stanoviť postup, zodpovednosti a právomoci pri prevádzkovaní rôznych typov ­zariadení. Pre zúčastnené strany je záväzný. V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. je prevádzkový poriadok súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko.

Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov.

Požiadavky kladené na vypracovanie prevádzkového poriadku musia spĺňať kritériá:

  • na bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, s ohľadom na zníženie rizika ohrozenia zdravia pacienta,
  • na pracovné prostredie bezpečné pre zdravotníckych pracovníkov, s ohľadom na prítomnosť biologických a chemických faktorov, ako aj io­nizujúceho žiarenia.

Aj napriek uvedeným požiadavkám zákona č. 355/2007 Z. z. webové stránky regionálnych úradov verejného zdravotníctva uvádzajú, že takýto dokument má byť vypracovaný v súlade s cit. zákonom a vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Požiadavky cit.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály